จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีถวายสักการะเนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2560

  
    ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำข้าราชการ ตำรวจ ทหารและประชาชน ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2560
ที่บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ด้านหน้าศาลจังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้านายฝ่ายเหนือ กงสุลต่างประเทศ ข้าราชการ ตำรวจ ทหาร และประชาชนทุกหมู่เหล่ากว่า 1,000 คน ประกอบพิธีวางพวงมาลาและเครื่องราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เพื่อแสดงความจงรักภักดี น้อมรำลึก และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ เนื่องในวันปิยมหาราช
วันปิยมหาราช เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ซึ่งพระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ต่อประเทศไทย โดยเฉพาะทรงประกาศเลิกทาส โดยไม่สูญเสียเลือดเนื้อของประชาชน ส่งผลให้คนไทยมีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน ทำให้พระองค์ทรงได้รับพระสมัญญานามว่า สมเด็จพระปิยมหาราช อันหมายถึงพระมหาราชอันเป็นที่รักของประชาชนทั้งปวง และทรงปฏิรูประเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน แบ่งการบริหารเป็นกระทรวง และตั้งหอรัษฎากรพิพัฒน์ทำหน้าที่เก็บรายได้ของแผ่นดินขึ้นเป็นครั้งแรก โปรดให้สร้างถนน สะพาน และทางรถไฟ ทรงริเริ่มกิจการไปรษณีย์โทรเลข โทรศัพท์ ไฟฟ้า การประปา การสุขาภิบาล อีกทั้งยังทรงระงับข้อพิพาทกับต่างประเทศ ทำให้ประเทศชาติรอดพ้นภัยพิบัติมาได้ พระองค์ทรงเป็นที่รักใคร่ของพสกนิกรทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ดังนั้นในวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี หน่วยงานต่างๆจะมาวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พร้อมด้วยการจัดนิทรรศการเผยแพร่พระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ในวันปิยมหาราชของทุก ๆ ปี
 
23 ตุลาคม 2560 , 11:48 น. , อ่าน 146  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย