ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจติดตามความคืบหน้า การจัดนิทรรศการพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

  
    ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจติดตามความคืบหน้า การจัดนิทรรศการ “Chiang Mai : The Land of Royal Projects น้อมสืบสานพระราชปณิธานสู่ชีวิต ธ สถิตเคียงคู่ไทยนิรันดร์” ร้อยเรียงพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
ที่บริเวณศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ติดตามความคืบหน้าการจัดนิทรรศการพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร “Chiang Mai : The Land of Royal Projects น้อมสืบสานพระราชปณิธานสู่ชีวิต ธ สถิตเคียงคู่ไทยนิรันดร์” จัดโดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 72 หน่วยงาน บูรณาการร่วมกัน ร้อยเรียงเนื้อหาตั้งแต่พระราชประวัติ พระอัจฉริยภาพ พระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และน้อมรำลึกถึงพระจริยวัตร พระเกียรติคุณ ความรักและความห่วงใยที่มีต่อพสกนิกรจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 31 ตุลาคม 2560 นี้
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า การจัดเตรียมนิทรรศการ “Chiang Mai : The Land of Royal Projects น้อมสืบสานพระราชปณิธานสู่ชีวิต ธ สถิตเคียงคู่ไทยนิรันดร์” จะแล้วเสร็จสมบูรณ์พร้อมเปิดให้ประชาชนเข้าชมในวันที่ 24 ตุลาคม 2560 สำหรับเนื้อหาของนิทรรศการแบ่งออกเป็น 9 ด้าน ได้แก่ ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ นำเสนอนิทรรศการ “ต้นทางป่าไม้ถึงปลายทางประมง”, ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน นำเสนอนิทรรศการ “ปี 17 การแก้ปัญหาเรื่องดิน ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ถึงปลายน้ำครบวงจร” “การปลูกป่าในใจคน ป่าอนุรักษ์ ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง”, ด้านการสาธารณสุข นำเสนอนิทรรศการเกี่ยวกับหน่วยทันตกรรมพระราชทาน 1 ใน 8 แห่งของประเทศไทย, ด้านการศึกษานำเสนอนิทรรศการ “ตามรอยเท้าพ่อ สานต่อพระราชปณิธาน”, ด้านการส่งเสริมอาชีพ นำเสนอนิทรรศการ “49 ปี โครงการหลวง”, ด้านสวัสดิการและสังคม และด้านการคมนาคมและการสื่อสาร นำเสนอนิทรรศการพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่, ด้านพระราชประวัติ พระอัจฉริยภาพด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา และวรรณกรรม นำเสนอนิทรรศการ “ทรงเป็นจุดศูนย์รวมจิตใจของพสกนิกรชาวไทย”, ด้านการเกษตรนำเสนอนิทรรศการ “ตามรอยพระบาทปราชญ์เกษตรแห่งแผ่นดิน”
ทั้งนี้ นิทรรศการดังกล่าว จะจัดแสดงระหว่างวันที่ 24 - 31 ตุลาคม 2560 ซึ่งจะมีพิธีเปิดนิทรรศการในวันที่ 24 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. โดยวันที่ 24-25 ตุลาคม 2560 เปิดให้เข้าชมเวลา 09.00 – 16.00 น. วันที่ 26 ตุลาคม 2560 เปิดให้เข้าชม เวลา 09.00 – 06.00 น.ของวันรุ่งขึ้น และ วันที่ 27-31 ตุลาคม 2560 เปิดให้เข้าชม เวลา 09.00 – 16.00 น.
 
23 ตุลาคม 2560 , 17:55 น. , อ่าน 179  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย