ประชาชนเข้าชมงานนิทรรศการ "Chiang Mai : The Land of Royal Projects น้อมสืบสานพระราชปณิธานสู่ชีวิต ธ สถิตเคียงคู่ไทยนิรันดร์กาล" จำนวนมาก

  
    ประชาชนที่มาร่วมอาลัยวางดอกไม้จันทน์เพื่อถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ "Chiang Mai : The Land of Royal Projects น้อมสืบสานพระราชปณิธานสู่ชีวิต ธ สถิตเคียงคู่ไทยนิรันดร์กาล" ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9 บรรยากาศ บริเวณงานนิทรรศการ "Chiang Mai : The Land of Royal Projects น้อมสืบสานพระราชปณิธานสู่ชีวิต ธ สถิตเคียงคู่ไทยนิรันดร์กาล" ภายในพิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดเชียงใหม่ ในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มีประชาชนที่เดินทางมาร่วมอาลัยวางดอกไม้จันทน์เพื่อถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 เข้าเยี่ยมชมงานนิทรรศการเป็นจำนวนมาก ต่างน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน พร้อมจะน้อมนำพระราชดำรัสมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และพระองค์ท่านจะสถิตอยู่ในใจตลอดไป สำหรับนิทรรศการ "Chiang Mai : The Land of Royal Projects น้อมสืบสานพระราชปณิธานสู่ชีวิต ธ สถิตเคียงคู่ไทยนิรันดร์กาล" นำเสนอพระจริยวัตร พระราชกรณียกิจ พระอัจฉริยภาพในด้านต่างๆ ไปจนถึงพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และโครงการพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเนื้อหานิทรรศการแบ่งออกเป็น 9 ด้าน คือ ด้านที่ 1 การพัฒนาแหล่งน้ำ นำเสนอนิทรรศการในหัวข้อ “ต้นทางป่าไม้ถึงปลายทางประมง” รวมถึงการจำลองเขื่อนแม่งัด เขื่อนแม่กวง และแม่น้ำปิง การสร้างเขื่อนเพื่อให้มีน้ำอุปโภค บริโภค และรักษาระบบนิเวศแม่น้ำปิง ฝายแม้ว ด้านที่ 2 สิ่งแวดล้อมและพลังงาน นำเสนอนิทรรศการ อาทิในหัวข้อ “ปี 17 การแก้ปัญหาเรื่องดิน ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ถึงปลายน้ำครบวงจร” หัวข้อ “การปลูกป่าในใจคน ป่าอนุรักษ์ ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง” หัวข้อ “แฝก ฝาย ป่าเปียก ฝายชะลอน้ำ” หัวข้อ “คู่บุญบารมีช่วยทรงงานเคียงข้างพระวรกาย โครงการ "บ้านเล็กในป่าใหญ่" และการแสดงต้นไม้ทรงปลูก 10 ต้น ในจังหวัดเชียงใหม่ ด้านที่ 3 การสาธารณสุข นำเสนอนิทรรศการเกี่ยวกับหน่วยทันตกรรมพระราชทาน 1 ใน 8 แห่งของประเทศไทย และนำรถมินิบัสพระราชทาน ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาจัดแสดงจริง ด้านที่ 4 การศึกษา นำเสนอนิทรรศการ "ตามรอยเท้าพ่อ สานต่อพระราชปณิธาน" การเรียนการสอนเพื่อส่งผ่านแนวคิดด้านเศรษฐกิจพอเพียงสู่นักเรียน การนำเสนอภาพรวมด้านการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ ผ่านแอพพลิเคชั่น "พ่อของฉัน" การแสดงพระราชกรณียกิจและพระราชดำรัสด้าน ด้านที่ 5 การส่งเสริมอาชีพ นำเสนอนิทรรศการ หัวข้อ “49 ปี โครงการหลวง” นิทรรศการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้เสด็จมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่โครงการหลวง ทั้งด้านการส่งเสริมอาชีพ ส่งเสริมชุมชน การส่งเสริมชาวเขาและชาวเราให้เศรษฐกิจดีขึ้นได้ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ มีความมั่นคง และคุณภาพชีวิตที่ดี ด้านที่ 6 สวัสดิการและสังคม นำเสนอนิทรรศการพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับ เด็ก ผู้พิการ ผู้สูงอายุ หมู่บ้านสหกรณ์ นิคมดอยเต่า และมีการแสดงของชนเผ่า ด้านที่ 7 พระราชประวัติ พระอัจฉริยภาพด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา วรรณกรรม นำเสนอนิทรรศการ "ทรงเป็นจุดศูนย์รวมจิตใจของพสกนิกรชาวไทย" พระราชประวัติ บทพระราชนิพนธ์ พระอัจฉริยภาพด้านงานศิลปะ การถ่ายภาพ ด้านที่ 8 การเกษตร นำเสนอนิทรรศการหัวข้อ " ตามรอยพระบาทปราชญ์เกษตรแห่งแผ่นดิน" เกี่ยวกับพระราชดำริที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระราชทานแก่หน่วยงานต่างๆ อาทิ การปลูกหญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำ ให้กรมประมงส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงปลานิล เป็นต้น ด้านที่ 9 คมนาคมและการสื่อสาร นำเสนอนิทรรศการพระราชกรณียกิจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม กสทช. นิทรรศการดังกล่าวจะจัดแสดงไปจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560 วันที่ 26 ตุลาคม 2560เปิดให้เข้าชม เวลา 09.00 – 06.00 น. ของวันรุ่งขึ้น และ วันที่ 27-31 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น.ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 
26 ตุลาคม 2560 , 11:10 น. , อ่าน 175  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด