มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เตรียมประชุมวิชาการสุขภาพสัตว์ภาคเหนือ ประจำปี 2560

  
    คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เตรียมจัดประชุมวิชาการสุขภาพสัตว์ภาคเหนือ ประจำปี 2560 เน้นการเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ และความก้าวหน้าทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร. ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เตรียมจัดการประชุมวิชาการสุขภาพสัตว์ภาคเหนือ ประจำปี 2560 เพื่อเป็นการสื่อสารข้อมูลสถานการณ์สุขภาพสัตว์ที่สำคัญ โดยเฉพาะของภาคเหนือและเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ ความก้าวหน้าทางวิชาการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เข้าใจปัญหาและความต้องการของภาคีหุ้นส่วน ระหว่างเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ และนักวิชาการ ในด้านวิชาการสุขภาพสัตว์ อันจะนำไปสู่การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพงานวิจัยในด้านการสุขภาพสัตว์สู่ภาคปฏิบัติ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยผู้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้จะเป็นผู้เลี้ยงสัตว์ นักวิชาการ นายสัตวแพทย์ และนักธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพสัตว์ การตรวจวินิจฉัย และการรักษาโรค การจัดการสุขภาพสัตว์เลี้ยงและสัตว์เศรษฐกิจทั่วไป รวมถึงประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ โดยการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-13 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิงเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ภายในงานมีการจัดนิทรรศการเผยแพร่การจัดการเรียนการสอน บอร์ดให้ความรู้และบอร์ดงานศึกษาวิจัยของ คณะสัตวแพทยศาสตร์ รวมทั้งภาคีหุ้นส่วนในกิจการสุขภาพสัตว์การสาธิตรูปแบบการดำเนินงานและการจัดการเกี่ยวกับสัตว์ การสัมมนาวิชาการเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง สัตว์เศรษฐกิจ การเสวนาโต๊ะกลมระหว่างนักวิชาการและเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ รวมทั้ง การถามตอบปัญหาเกี่ยวกับสัตว์ การจัดนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ กองทุนสงเคราะห์สัตว์ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ภาควิชา ศูนย์บริการสุขภาพสัตว์ และ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยช้างและสัตว์ป่า นอกจากนี้ ในวันที่ 12 ธันวาคม 2560 ได้จัดให้มีการปาฐกถาประทีปดอยคำโดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิษณุ ธรรมลิขิตกุลในหัวข้อเรื่อง โครงการควบคุมและป้องกันการดื้อยาต้านจุลชีพในประเทศไทยด้วยสุขภาพหนึ่งเดียว รวมทั้งการบรรยายและเสวนาโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ในหัวข้อต่างๆ อาทิ รายงานสถานการณ์สุขภาพสัตว์ภาคเหนือ 2560 การปรับปรุงองค์ประกอบน้ำนมโค สถานการณ์เชื้อดื้อยาในโรงพยาบาลสัตว์ /ปัญหาการใช้ยากับโรคติดเชื้อต่างๆ เป็นต้น ผู้สนใจเข้าร่วมงาน ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่งานบริการวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-948071
 
3 ธันวาคม 2560 , 12:58 น. , อ่าน 149  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด