จังหวัดเชียงใหม่ เปิดตลาดประชารัฐ..//

  
    จังหวัดเชียงใหม่ เปิดตลาดประชารัฐ ในระดับจังหวัดและระดับอำเภอพร้อมกันทั่วประเทศ มีผู้ประกอบการมาร่วมจำหน่ายสินค้าเป็นจำนวนมาก..//
ที่บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน ร่วมกันเปิดตลาดประชารัฐ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการเปิดตลาดประชารัฐในระดับจังหวัดและในระดับอำเภอพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 5 ธันวาคม 2560
สำหรับ จังหวัดเชียงใหม่ มีจำนวนผู้มาลงทะเบียนที่ศูนย์ดำรงธรรม ทั้งในจังหวัดและอำเภอ จำนวนทั้งสิ้น 2,977 ราย โดยตลาดประชารัฐที่มีผู้สนใจมาลงทะเบียนมากที่สุด คือตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ จำนวน 1,492 ราย และตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ จำนวน 1,455 ราย ตามลำดับ ส่วนผู้ที่มาลงทะเบียนผู้ประกอบการมากที่สุด คือพ่อค้า/แม่ค้า ,เกษตรกร และกลุ่มโอทอป ทั้งนี้ ตลาดประชารัฐ จังหวัดเชียงใหม่ และระดับอำเภอเปิดทั้งสิ้น จำนวน 25 อำเภอ และในระดับจังหวัด จำนวน 1 แห่ง ซึ่งดำเนินการ ณ ตลาดหน้าศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ มีผู้จำหน่ายสินค้าเป็นผู้ลงทะเบียนร่วมโครงการตลาดประชารัฐทั้งรายใหม่และรายเดิม จำนวน 200 ราย มีตลาดประชารัฐร่วมจำหน่ายสินค้า 5 ประเภท คือตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ ,ตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ,ตลาดประชารัฐ ของดีวิถี ธกส.,ตลาดประชารัฐ ต้องชม และตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม
โครงการตลาดประชารัฐ เป็นนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้มีการบูรณาการทำงานของทุกภาคส่วน เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร ผู้ผลิตสินค้าชุมชน ผู้ประกอบการโอทอป ผู้มีรายได้น้อย รวมทั้งผู้ประกอบการหาบเร่แผงลอยให้ได้มีสถานที่จำหน่ายสินค้า เพิ่มโอกาสและสร้างรายได้ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการรายใหม่ ซึ่งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น
 
5 ธันวาคม 2560 , 15:37 น. , อ่าน 170  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด