จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)

  
    สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับภาคีเครือข่าย เตรียมจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) กระตุ้นเตือนให้สังคมตระหนักถึงผลเสียหายร้ายแรงที่เกิดจากการทุจริตคอร์รัปชัน ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance” คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต ในวันที่ 9 ธันวาคม 2560
นายวิวัฒน์ เจริญฉ่ำ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ป.ป.ช.) ประจำจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ และภาคีเครือข่าย กำหนดจัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ในวันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 15.00 น. ณ อาคารนิทรรศการ 2 อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้สังคมและทุกภาคส่วนตระหนักในผลเสียหายร้ายแรงที่เกิดขึ้นจากการทุจริตคอร์รัปชัน ตรงตามยุทธศาสตร์ชาติว่า ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” และเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และทุกภาคส่วนในการป้องกันการทุจริตและสร้างกลุ่มเครือข่ายป้องกันการทุจริตที่ยั่งยืน
วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (International Anti-Corruption Day) ถือกำเนิดขึ้นหลังจากที่ประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชาติ (UN) มีมติเห็นชอบ อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย การต่อต้านการทุจริต ค.ศ.2003 อย่างเป็นเอกฉันท์เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2546 จากนั้นประเทศภาคีสมาชิก UN 191 ประเทศรวมทั้งประเทศไทย ได้เข้าร่วมลงนามในอนุสัญญาฯ สหประชาชาติจึงประกาศให้วันที่ 9 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล เพื่อแสดงเจตนารมณ์ของผู้นำการเมืองที่ร่วมกับภาคีทุกภาคส่วนมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างต่อเนื่อง และปลุกกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต มุ่งยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต
 
5 ธันวาคม 2560 , 16:54 น. , อ่าน 154  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย