กองบัญชาการเฉพาะกิจศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพภาคที่ 3 ประชุมแถลงแผนการควบคุมพื้นที่ปลูกฝิ่นและการตัดทำลายไร่ฝิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561 ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    
กองบัญชาการเฉพาะกิจศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพภาคที่ 3 ประชุมแถลงแผนการควบคุมพื้นที่ปลูกฝิ่นและการตัดทำลายไร่ฝิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561 ที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อลดปัญหาการลักลอบปลูกฝิ่นในพื้นที่ภาคเหนือ
พลโทสมพงษ์ แจ้งจำรัส แม่ทัพน้อยที่ 3 ในฐานะรองผู้บัญชาการกองบัญชาการเฉพาะกิจศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพภาคที่ 3 เป็นประธานการประชุมแถลงแผนการควบคุมพื้นที่ปลูกฝิ่นและการตัดทำลายไร่ฝิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งตำรวจ ทหารและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เข้าร่วมประชุมรับฟัง ณ ห้องประชุมทองจัตุ กองกำลังผาเมือง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
รองผู้บัญชาการกองบัญชาการเฉพาะกิจศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพภาคที่ 3 เปิดเผยว่า ปัจจุบันผู้ลักลอบปลูกฝิ่นได้มีการพัฒนารูปแบบและวิธีการปลูกฝิ่นที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น โดยมีรูปแบบการปลูกเป็นแปลงเล็กๆกระจายตามหุบเขา, ปลูกในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารยากต่อการเข้าถึงและการลักลอบปลูกตามแนวตะเข็บชายแดน เพื่อหลบเลี่ยงการตรวจพบของเจ้าหน้าที่ ที่ผ่านมาพบว่าในพื้นที่เขตรอยต่อของอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่กับอำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก มีการลักลอบปลูกฝิ่นเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากในพื้นที่อำเภออมก๋อยมีการเข้าไปดำเนินงานมาตรการต่างๆของภาครัฐ เพื่อลดปัญหาการลักลอบปลูกฝิ่นในพื้นที่ จึงส่งผลให้ผู้ที่ลักลอบปลูกฝิ่นต้องย้ายพื้นที่ลงมาลักลอบปลูกฝิ่นทางตอนล่างของอำเภออมก๋อย ซึ่งเป็นเขตติดต่อกับอำเภอแม่ระมาด จังหวัดตากเพิ่มมากขึ้น จากการสำรวจพบว่าพื้นที่ลักลอบปลูกฝิ่นมีจำนวน 2,226 แปลง 1,769.64 ไร่ และพบเป้าหมายนอกแผน จำนวน 123 แปลง 72.70ไร่ สามารถทำลายได้รวมทั้งสิ้น 2,349 แปลง 1,842.34 ไร่
ทั้งนี้ กลุ่มผู้ลักลอบปลูกฝิ่นยังมีความพยายามในการลักลอบปลูกในพื้นที่ตามแนวตะเข็บชายแดน ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าถึงลำบากและการขยายขนาดของแปลงให้ใหญ่ขึ้น โดยปลูกหลายรุ่นในแปลงเดียว หวังให้ได้ผลผลิตที่ต่อเนื่อง รวมถึงสถานการณ์ในเรื่องราคาและความต้องการใช้ฝิ่นเพื่อเสพและการนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน ทางกองบัญชาการเฉพาะกิจศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพภาคที่ 3 จึงได้จัดการประชุมแถลงการณ์ควบคุมพื้นที่ปลูกฝิ่นและการตัดทำลายไร่ฝิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561 ขึ้น เพื่อวางแผนอำนวยการควบคุม กำกับดูแลการปฏิบัติงานและประสานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดปัญหาการลักลอบปลูกฝิ่นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงอย่างเคร่งครัด
กัญญารัตน์ เรือนใจ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพมหาวิทยาลัยแม่โจ้
 
6 ธันวาคม 2560 , 16:38 น. , อ่าน 170  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด