กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง จัดการประชุมเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปี 2561 ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง จัดการประชุม เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปี 2561 ที่จังหวัดเชียงใหม่ ซักซ้อมการปฏิบัติ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่เสี่ยง
ที่โรงแรมคุ้มภูคำ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง จัดประชุมเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ในช่วงหน้าแล้ง ปี 2561 โดยมีนายปวิน ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทย โดยกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ สั่งการให้ 65 จังหวัด ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า ให้เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปี 2561 ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นการซักซ้อมการปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่เสี่ยง ดำเนินการถอดบทเรียนแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในปีที่ผ่านมา นำมาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในปี2561
อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดเผยว่า การจัดการไฟป่าและหมอกควัน บูรณาการให้จังหวัดดำเนินการตามแนวทางการปฏิบัติซึ่งได้กำหนดพื้นที่รับผิดชอบ ให้แต่ละหน่วยงานดูแลในพื้นที่ป่า พื้นที่การเกษตร พื้นที่ริมทาง และพื้นที่ชุมชน ขณะเดียวกันได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดและอำเภอ เพื่ออำนวยการ สั่งการป้องกันแก้ไขปัญหา รวมทั้งจัดชุดปฏิบัติการประจำตำบลชุมชนชี้แจง ปลูกฝัง และสร้างจิตสำนึก ให้ความรู้แก่ประชาชนเพื่อทำความเข้าใจ และร่วมกันรณรงค์ลดการเผาอันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย พร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด หากมีผู้ลักลอบกระทำความผิด ให้ดำเนินการจับกุมดำเนินคดีในทันที
รัตนศิริ เต๋จา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 
6 ธันวาคม 2560 , 17:32 น. , อ่าน 180  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย