องคมนตรีพร้อมคณะ ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ

  
    องคมนตรี ติดตาม ขับเคลื่อน และเร่งรัดแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 ให้เป็นไปอย่างครบถ้วนสมบูรณ์และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ที่ สำนักงานชลประทานที่ 1 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรีพร้อมคณะ ได้เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมและติดตามการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ ครั้งที่ 2 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงราย เพื่อรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีพระราชดำริไว้ เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ตลอดจนเพื่อแก้ไขปัญหาในทุกๆด้าน ให้พสกนิกรชาวไทยภายใต้ร่มพระบารมีของพระองค์ได้อยู่เย็นเป็นสุขโดยทั่วหน้า สำหรับพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแบ่งออกเป็น 9 ประเภท จำนวน 40 โครงการ ได้แก่ โครงการพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 โครงการอนุรักษ์สภาพป่าไม้ โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ โครงการช่วยเหลือราษฎร โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชและสัตว์ โครงการตามแนวพระราชดำริ และโครงการพระราชดำริในพระบรมวงศานุวงศ์ ทั้งนี้ การติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือครั้งนี้ จะดำเนินการระหว่างวันที่ 7-10 ธันวาคม 2560 โดยองคมนตรีพร้อมคณะจะเดินทางเข้าตรวจเยี่ยมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงราย อาทิ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ป่าไผ่ อำเภอฮอด โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ปอน อำเภอจอมทอง โครงการฝายทดน้ำแม่ฮอด อำเภอฮอด โครงการปรับปรุงถนนวงแหวนเชื่อมระหว่าง 4 ตำบล ในอำเภออมก๋อย สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงดอยม่อนล้าน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงาน เยี่ยมชมผลการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตลอดจนเยี่ยมเยียนประชาชน พร้อมมอบถุงพระราชทานเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ประชาชนในแต่ละพื้นที่อีกด้วย
 
7 ธันวาคม 2560 , 16:01 น. , อ่าน 160  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี