ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 ปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด

  
    
ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 ปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด ผู้เข้าอบรมสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างปกติและเป็นคนดี มีคุณภาพของสังคม
นายมนัส ขันใส ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน มอบเกียรติบัตร และให้โอวาทแก่ผู้ที่เข้ารับการอบรมโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 1 ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ บริเวณกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 1 อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
การฝึกอบรมโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2561 จัดโครงการทั้งหมด 9 รุ่น รุ่นละ 100 คน โดยรุ่นที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน – 08 ธันวาคม 2560 ซึ่งการฝึกอบรมดังกล่าว เป็นระบบสมัครใจ มีระยะเวลาในการอบรมทั้งสิ้น 12 วัน ภาคทฤษฎี 9 วัน และฝึกอาชีพ 30 ชั่วโมง ผู้ที่เข้ารับการอบรมมาจากการค้นหาและคัดกรองของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอ จำนวน 13 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จอมทอง เชียงดาว แม่แตง แม่ริม ฝาง แม่อาย พร้าว หางดง ดอยเต่า สารภี เวียงแหง และอำเภอกัลยาณิวัฒนา โดยใช้แนวทางการนำผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่การบำบัดฟื้นฟู และคัดกรองกลุ่มเป้าหมายตามประกาศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ทั้งนี้ ผู้ที่เข้ารับการบำบัดฟื้นฟู ได้ผ่านเกณฑ์การประเมินตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุขแล้ว ยังกำชับให้นายอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดูแลผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูระดับอำเภออย่างใกล้ชิด เพื่อช่วยเหลือให้เป็นส่วนหนึ่งของสังคม ใช้ชีวิตในชุมชนอย่างปกติสุข และเป็นคนดีมีคุณภาพ
รัตนศิริ เต๋จา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 
8 ธันวาคม 2560 , 16:07 น. , อ่าน 165  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด