กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประชุมจัดทำข้อเสนอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประชุมจัดทำข้อเสนอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ ที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแจ้งประเด็นข้อเสนอแนะ และทิศทางในการพัฒนา
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประชุมจัดทำข้อเสนอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ เพื่อแจ้งประเด็นข้อเสนอแนะ และทิศทางในการพัฒนา ให้กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสภาเกษตรกรในกลุ่มจังหวัด
นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า รัฐบาล ได้มีแนวนโยบายในการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจภายในประเทศให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาที่ส่งผลต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การพัฒนาอาชีพ ยกระดับรายได้ และคุณภาพชีวิต จึงได้กำหนดทิศทางการพัฒนาภาคเหนือให้เป็น “ฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง เชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศในกลุ่มอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง” ซึ่งมียุทธศาสตร์ในการพัฒนา คือ พัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการต่อเนื่องให้มีคุณภาพ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน และกระจายประโยชน์อย่างทั่วถึง รวมทั้งต่อยอดการผลิตสินค้าและบริการที่มีศักยภาพสูงด้วยภูมิปัญญาและนวัตกรรม การใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเชื่อมโยงกับอนุภาค GMS BIMSTEC และ AEC เพื่อขยายฐานเศรษฐกิจของภาค ยกระดับเป็นฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย เชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง พัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจน การอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำให้คงความสมบูรณ์ จัดระบบบริการจัดการน้ำอย่างเหมาะสมและเชื่อมโยงพื้นที่เกษตรให้ทั่วถึง และการป้องกันแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันอย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ การประชุมจัดทำข้อเสนอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จัดขึ้นเพื่อแจ้งประเด็นข้อเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบและให้ความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง เมื่อการประชุมเสร็จสิ้นแล้วจะส่งประเด็นข้อเสนอให้กระทรวงมหาดไทย ภายในวันที่ 12 ธันวาคม 2560 เพื่อพิจารณาและดำเนินการในระยะต่อไป
รัตนศิริ เต๋จา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 
8 ธันวาคม 2560 , 16:17 น. , อ่าน 171  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด