จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล 9 ธันวาคม 2560

  
    ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำประชาชนทุกภาคส่วน ประกาศเจตนารมณ์ จะประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) 9 ธันวาคม 2560
ที่ห้องราชพฤกษ์ อาคารนิทรรศการ 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย ส่วนราชการ ประชาชนทุกภาคส่วน ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ จะประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่กระทำการทุจริต จะยึดมั่นในความยุติธรรม ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน จักปกป้องเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) 9 ธันวาคม 2560
ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดเชียงใหม่ และภาคีเครือข่าย ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์แสดงพลังต่อต้านการทุจริต เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้สังคมและทุกภาคส่วนตระหนักในผลเสียหายร้ายแรงที่เกิดขึ้นจากการทุจริตคอร์รัปชัน ตรงตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 - 2564) ภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" ซึ่งปัจจุบันสถานการณ์การทุจริตในประเทศไทยดีขึ้น เกิดจากการบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วนผลักดันให้เกิดการนำกลไกและมาตรการต่าง ๆ มาดำเนินการให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน
ภายในงานมีการจัดกิจกรรมและนิทรรศการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต จากหน่วยงานต่าง ๆ พร้อมกิจกรรมการแสดงบนเวที ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนชาวเชียงใหม่เป็นจำนวนมาก พร้อมกันนี้ได้มีพิธีมอบรางวัลการประกวดคำขวัญ เนื่องในวันต่อต้านการทุจริต โดยผู้ชนะเลิศได้แก่ นายรัชต เย็นตระกูล จากผลงานคำขวัญ ที่ว่า "เชียงใหม่ใจสะอาด ไม่ทนเป็นทาสทุจริต" ซึ่งได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 
9 ธันวาคม 2560 , 17:46 น. , อ่าน 155  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย