กระทรวงสาธารณสุข เชิญชวนผู้พิการทางสายตาที่มีใบวุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตรการนวดที่เรียนจบก่อนวันที่ 27 กันยายน 2559 มาขึ้นทะเบียนโดยด่วน เพื่อใช้สิทธิ์ไม่ต้องอบรมใหม่

  
    
กระทรวงสาธารณสุข เชิญชวนผู้พิการทางสายตาที่มีใบวุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตรการนวดที่เรียนจบก่อนวันที่ 27 กันยายน 2559 มาขึ้นทะเบียน เพื่อใช้สิทธิ์ในการขึ้นทะเบียนและไม่ต้องอบรมใหม่ในภายหลัง ก่อน 23 ธันวาคม 2560
นายแพทย์ประภาส จิตตาศิรินุวัตร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เชิญชวนผู้ให้บริการที่เป็นผู้พิการทางสายตา ที่มีวุฒิบัตรหรือใบประกาศนียบัตรที่ได้รับการอบรมในหลักสูตรของสถาบันการศึกษา หน่วยงาน หรือองค์กรต่าง ๆ ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน ก่อนวันที่ 27 กันยายน 2559 ให้มาขึ้นทะเบียนก่อนวันที่ 23 ธันวาคม 2560 ตามกฎหมายได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ โดยเริ่มรับขึ้นทะเบียนมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2560 สำหรับเอกสารที่ต้องเตรียมมีดังนี้ สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ ใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ (ออกให้ไม่เกิน 6 เดือนนับถึงวันที่ยื่น) สำเนาใบวุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตรที่ได้รับการอบรมตามหลักสูตร จำนวน 1 ฉบับ รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 2 รูป หากมายื่นคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการไม่ทันภายในวันที่ 23 ธันวาคม 2560 จะมีผลให้ ต้องเริ่มอบรมนวดใหม่ตามหลักสูตรกลางนวดไทยเพื่อสุขภาพ สำหรับผู้พิการทางสายตา 255 ชั่วโมง และต้องเป็นสถาบันที่ขอรับรองหลักสูตรจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเรียบร้อยแล้ว จึงจะมาขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการได้
ทั้งนี้ การยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สามารถยื่นคำขอได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ หรือศูนย์บริการธุรกิจบริการสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจะได้รับแบบรับคำขอ สามารถนำไปใช้สมัครงานได้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยเขตสุขภาพที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน พะเยา ลำพูน ลำปาง แพร่ และน่าน ซึ่งมีสถานประกอบการเพื่อสุขภาพมายื่นขออนุญาตแล้ว จำนวน 1,032 แห่ง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.thaispa.go.th โทรศัพท์หมายเลข 0-2193-7000 ต่อ 18426 กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข หรือสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์หมายเลข 0-5311-2220 ต่อ 121 และที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ ในวันและเวลาราชการ
รัตนศิริ เต๋จา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 12-12-60
 
12 ธันวาคม 2560 , 16:55 น. , อ่าน 135  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย