เชียงใหม่จัดงานนิทรรศการ “35 ปี ศูนย์ ห้วยฮ่องไคร้ ร่วมใจ สืบสาน รักษาต่อยอด”

  
    ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จัดงานนิทรรศการ “35 ปี ศูนย์ ห้วยฮ่องไคร้ ร่วมใจ สืบสาน รักษาต่อยอด” เน้นเผยแพร่แนวพระราชดำริของ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ให้ประชาชนนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ ที่ งานศึกษาและพัฒนาป่าไม้ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานเปิดงาน “35 ปี ศูนย์ห้วยฮ่องไคร้ ร่วมใจ สืบสาน รักษา ต่อยอด” จัดขึ้น เพื่อเป็นการเผยแพร่แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ได้พระราชทานให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินงานตั้งแต่ปี พ.ศ.2525 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งในปีนี้ครบรอบ 35 ปี ในวันที่ 11 ธันวาคม 2560 ตลอดจนเป็นการเผยแพร่กิจกรรมการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริด้วย นอกจากนี้ องคมนตรีและคณะได้เยี่ยมชมนิทรรศการ ประกอบด้วย ภาพการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9 และ ในหลวงรัชกาลที่ 10 นิทรรศการด้านผลสำเร็จและรูปแบบการพัฒนางานต่างๆที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้ดำเนินการและขยายผลการดำเนินงานไปสู่หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนเกษตรกรและราษฎร ให้เข้ามาศึกษาดูงาน อบรม ได้เรียนรู้ รับทราบ เข้าใจ เกี่ยวกับทฤษฎีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวพระราชดำริในทุกๆด้าน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันจนประสบผลสำเร็จ ทั้งนี้ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จัดให้มีกิจกรรมต่างๆมากมาย อาทิ นิทรรศการแนวพระราชดำริในด้านต่างๆ การประกวดแข่งขันผลิตผลทางการเกษตรหลายรายการ การจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตรและสินค้าวิสาหกิจ และการสาธิตการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร เป็นต้น ผู้ที่สนในสามารถเข้าชมงานดังกล่าวได้ ระหว่างวันที่ 12-18 ธันวาคม 2560 ในเวลาราชการ
 
12 ธันวาคม 2560 , 18:48 น. , อ่าน 159  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี