แม่ทัพน้อยที่ 3 เปิดปฏิบัติการ “ยุทธการอัศวินดำสยบไพรีที่ 3 / 2561ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    แม่ทัพน้อยที่ 3 เปิดแผนปฏิบัติการ “ยุทธการอัศวินดำสยบไพรี ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่อมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ลดสถานการณ์การปลูกฝิ่นและปัญหาไฟป่าหมอกควันควบคู่กันไปอย่างต่อเนื่อง หวังให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
พลโทสมพงษ์ แจ้งจำรัส แม่ทัพน้อยที่ 3 ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อมก๋อย เปิดเผยว่า ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อมก๋อย ได้กำหนดกลยุทธ์แนวทางการดำเนินงาน “ยุทธการอัศวินดำสยบไพรีที่ 3/2561” เพื่อแก้ไขปัญหาการลักลอบปลูกฝิ่น และปัญหาไฟป่าและหมอกควัน สร้างความเข้าใจกับราษฎรในพื้นที่อำเภออมก๋อย ให้เกิดความเข้าใจและตระหนักถึงปัญหา เข้าใจแนวทางและให้ความร่วมมือในการแก้ปัญหา เพื่อลดพื้นที่ปลูกฝิ่นและลดปัญหาไฟป่าหมอกควันในพื้นที่ พร้อมทั้งป้องกันเด็ก และเยาวชนไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด การบำบัดรักษา ผู้เสพและติดยาเสพติด การปราบปรามผู้ค้ายาเสพติด และผู้มีอิทธิพล รวมทั้งปัญหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการในปีนี้ มีพื้นที่เป้าหมาย 101 หมู่บ้าน โดยจะดำเนินการให้สามารถลดพื้นที่ปลูกฝิ่น และมีการควบคุมพื้นที่ได้จำนวนมากกว่า 70 หมู่บ้าน หรือมากกว่าร้อยละ ๖๐ ของจำนวนพื้นที่เป้าหมายที่กำหนด สำหรับมาตรการทางกฎหมายต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับฝิ่น ยาเสพติดและปัญหาความมั่นคง สามารถจับกุมจำนวนมากกว่า ร้อยละ 50 หรือมากกว่า 234 คน ของจำนวนเป้าหมายที่กำหนด ในส่วนของการบำบัดรักษา ติดตาม ฟื้นฟูอย่างครบวงจร ต่อผู้เสพ ผู้ติดฝิ่นและยาเสพติด ปฏิบัติการได้จำนวนมากกว่า ร้อยละ 50 ของจำนวนตามฐานข้อมูล และมากกว่า ร้อยละ 70 ของผู้เข้ารับการบำบัด และครอบครัวที่ถูกคัดกรองแล้ว ในการป้องกันปัญหาฝิ่นและยาเสพติดต่อกลุ่มเยาวชน และผู้ใช้แรงงาน อีกทั้งกลุ่มเสี่ยง มีการเข้าร่วมกิจกรรม และสร้างภูมิคุ้มกันได้มากกว่า ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด
ทั้งนี้ แผนปฏิบัติการดังกล่าว จะนำไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ คือ หมู่บ้าน/หย่อมบ้านเป้าหมาย มีความเข้มแข็ง ปลอดยาเสพติด และราษฎรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีอาชีพรายได้แบบพอเพียง
 
13 ธันวาคม 2560 , 10:11 น. , อ่าน 141  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย