สำนักเขตสุขภาพที่ 1 เตรียมจัดประชุม “มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต พิชิตคุณภาพล้านนา รัฐประชาร่วมสร้าง” ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ร่วมกับสำนักเขตสุขภาพที่ 1 เตรียมจัดประชุม “มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต พิชิตคุณภาพล้านนา รัฐประชาร่วมสร้าง” หวังบรรลุเป้าหมายเด็กล้านนาเก่ง ดี มีความสุข (LANNA Smart kids) และ เด็กไทย 4 H(Head Heart Hand Health) เติบโตเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพของประเทศ
นางพิมพ์ดวงใจ ชัยชนะ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ เปิดเผยว่า ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ร่วมกับสำนักเขตสุขภาพที่ 1 เตรียมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต พิชิตคุณภาพล้านนา รัฐประชาร่วมสร้าง” ระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม 2560 ที่ โรงแรมดิเอ็มเพรส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจากข้อมูลสถานการณ์สุขภาพด้านอนามัยแม่และเด็กปี 2560 ของเขตสุขภาพที่ 1 (8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน) พบปัญหาภาวะซีดในหญิงตั้งครรภ์ เด็กอายุ 0-5 ปี สูงสมส่วนต่ำกว่าเกณฑ์ ซึ่งพบว่าทุกจังหวัดไม่ผ่านเกณฑ์ ยังมีการเฝ้าระวังปัญหาด้านโภชนาการและการเจริญเติบโต พบว่ามีปัญหาเด็กเตี้ย เด็กผอม และการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 6 เดือน จากปัญหาดังกล่าวควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยผ่านการดำเนินงาน (MCH Board health region 1) ตั้งแต่ระดับเขต จังหวัด สู่พื้นที่อำเภอ และตำบล เพื่อให้เกิดการดูแลทารกในครรภ์ตั้งแต่เริ่มปฏิสนธิจนถึงคลอด (270วัน) เด็กอายุ 0-6 เดือน (180วัน) เด็กอายุ 6 เดือน-2ปี (550วัน) ตามเป้าหมาย เด็กล้านนาเก่ง ดี มีความสุข (LANNA Smart kids) บรรลุเป้าหมายเด็กไทย 4 H (Head Heart Hand Health) โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต พิชิตคุณภาพล้านนา รัฐประชาร่วมสร้าง” เป็นการพัฒนาศักยภาพบุคคลที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กในช่วง 1,000 วันแรกของชีวิตให้มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตใจ เพื่อส่งเสริมให้มีการตั้งครรภ์และการเกิดอย่างมีคุณภาพ และเด็กปฐมวัยมีการเจริญเติบโตของสมองและร่างกายอย่างเหมาะสม เพื่อให้เจริญเติบโตเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพต่อไป
ทั้งนี้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ให้ความสำคัญในการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต โดยให้ความสำคัญตั้งแต่การพัฒนาทารกในครรภ์มารดาจนถึงอายุ 5 ปี ให้ได้รับการดูแลที่มีคุณภาพ บูรณาการจากภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วงของ 1,000 วันแรกของชีวิตนับตั้งแต่ปฏิสนธิถึง 2 ขวบ เป็น “โอกาสทอง” ของการกำหนดศักยภาพชีวิตมนุษย์ เพราะเป็นช่วงที่สมองมีการเจริญเติบโตและพัฒนารวดเร็วที่สุด อีกทั้งปัจจัยบวกหรือลบจะมีผลกระทบต่อการพัฒนาสมอง จะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่เหลือทั้งหมด
รัตนศิริ เต๋จา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 
13 ธันวาคม 2560 , 15:47 น. , อ่าน 202  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย