เชียงใหม่ จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย ปี2560

  
    กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมร่วมกับภาคี เครือข่าย จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย “สืบพระราชปณิธาน.....สานใจรักษ์สิ่งแวดล้อม รูปธรรมการจัดการร่วม ตามศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)” ประจำปี 2560 ที่บริเวณลานกิจกรรม โครงการจริงใจ มาร์เก็ต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย “สืบพระราชปณิธาน.....สานใจรักษ์สิ่งแวดล้อม รูปธรรมการจัดการร่วม ตามศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)” ประจำปี 2560 ที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 เชียงใหม่ ร่วมกับเครือข่ายต้านโลกร้อน และภาคีเครือข่ายอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนจัดขึ้น เพื่อร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระบิดาแห่งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไทย รวมถึงเป็นการแสดงให้เห็นถึงการน้อมนำศาสตร์พระราชา ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนมาใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเป็นรูปธรรมด้วย นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา กล่าวว่า กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย จัดต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปี โดยอาศัยความร่วมมือจากเครือข่ายต้านโลกร้อน และภาคีเครือข่ายอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม โดยในปีนี้จัดกิจกรรมภายใต้แนวคิด “สืบพระราชปณิธาน.....สานใจรักษ์สิ่งแวดล้อม รูปธรรมการจัดการร่วม ตามศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)”เน้นการปลูกฝังให้เยาวชนมีจิตสำนึกในการร่วมกันอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อที่จะเป็นกำลังสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทยต่อไปในอนาคต ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจัดให้มีการแสดงนิทรรศการผลงานของหน่วยงานและเครือข่ายสถาบันการศึกษา ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ การแสดงนวัตกรรม Zero Waste School มุ่งสู่โรงเรียนปลอดขยะ การประกวดแข่งขันวงดนตรีโฟล์คซอง ร้องเพลง ตอบปัญหา วาดภาพระบายสี เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมชมกิจกรรมได้ ระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น.
 
13 ธันวาคม 2560 , 16:49 น. , อ่าน 146  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี