วช.จับมือ สอศ. บ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอาชีวศึกษาภาคเหนือ...//

  
    สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา จัดกิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอาชีวศึกษาภาคเหนือ หวังกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้เยาวชนสายอาชีวศึกษา คิดค้น พัฒนา ต่อยอดสิ่งประดิษฐ์ ไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์...//
ที่โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ หรือวช. ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือสอศ. จัดกิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอาชีวศึกษาประจำปี 2561 ภาคเหนือ โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานในพิธี พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง นโยบายและทิศทางสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม เพื่อการใช้ประโยชน์ของประเทศ
ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า วช.จัดกิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอาชีวศึกษาประจำปี 2561 ขึ้นเพื่อเสริมสร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ ทักษะและเทคนิคด้านการประดิษฐ์คิดค้น ตลอดจนการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย แก่อาจารย์และนักศึกษา สถาบันอาชีวศึกษา รวมทั้งเป็นการขยายเครือข่ายในการบ่มเพาะนักประดิษฐ์ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น โดยเน้นนักศึกษาอาชีวศึกษาที่อยู่ในภาคเหนือกว่า 400 คน เพื่อสร้างแรงจูงใจและจิตสำนึกในการเป็นนักประดิษฐ์ เทคนิคการสร้างผลงาน ตามศาสตร์พระราชา แนวคิดในการสร้างผลงานนวัตกรรม การออกแบบผลิตภัณฑ์และสิ่งประดิษฐ์ ที่ได้มาตรฐาน ทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร start up ธุรกิจวิจัยสิ่งประดิษฐ์
ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นใน 4 ภูมิภาค โดยภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้จัดขึ้นแล้วเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา สำหรับภาคเหนือจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 -16 ธันวาคม 2560 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ส่วนภาคใต้ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 - 23 ธันวาคม ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยในปีนี้ได้จัดแบ่งกลุ่มเพื่อนำเสนอสิ่งประดิษฐ์ใน 5 กลุ่มเรื่อง คือ 1)กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ 2)กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ 3)กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ ระบบเครื่องกลที่ใช้อิเล็กทรอนิกส์ ควบคุมปัญญาประดิษฐ์ และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว 4)กลุ่มสร้างสรรค์วัฒนธรรม การศึกษาและสังคม ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต 5)กลุ่มสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
อย่างไรก็ตาม คาดหวังว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะมีทักษะในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างเป็นระบบ และสามารถต่อยอดผลงานไปสู่เชิงพาณิชย์และสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม
 
14 ธันวาคม 2560 , 11:16 น. , อ่าน 141  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด