ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ จัดกิจกรรมมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต พิชิตคุณภาพเด็กล้านนา รัฐประชาร่วมสร้าง

  
    ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่หนุนจัดกิจกรรมมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต พิชิตคุณภาพเด็กล้านนา รัฐประชาร่วมสร้าง หวังพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กในช่วง 1,000 วันแรกของชีวิตให้มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตใจ ที่โรงแรมดิเอ็มเพรส อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต พิชิตคุณภาพเด็กล้านนา รัฐประชาร่วมสร้าง เพื่อชี้แจงถ่ายทอด สร้างเป้าหมายและทิศทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัย ให้เป็นหนึ่งเดียวกัน และพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานระดับอำเภอและตำบล ในการขับเคลื่อนโครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน ส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี สูง ดีสมส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย ที่ได้ดำเนินการไปแล้วเมื่อปีที่ผ่านมา โดยนำแพทย์ พยาบาล นักวิชาการสาธารณสุข บุคลากรกระทรวงมหาดไทย กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงแรงงาน และกระทรวงศึกษาธิการ กว่า 400 คน เข้าร่วมประชุม และ ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายภาคส่วน อาทิ ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาควิชากุมารเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,สาธารณสุขนิเทศ เขตสุขภาพที่ 1 เป็นต้น เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทั้งนี้ จากข้อมูลสถานการณ์สุขภาพด้านอนามัยแม่และเด็กปี 2560 ของเขตสุขภาพที่ 1 พบว่า ภาวะซีดในหญิงตั้งครรภ์มีถึงร้อยละ 12.8 อัตราทารกแรกเกิด น้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม ร้อยละ 8.19 เด็ก 0-5 ปี สูงดีสมส่วนร้อยละ 46.37 ส่วนสูงโดยเฉลี่ยเด็กชาย 109.33 เซนติเมตร เด็กหญิง 108.74 เซนติเมตร ซึ่งยังต่ำกว่าเกณฑ์ ผลการเฝ้าระวังปัญหาด้านโภชนาการและการเจริญเติบโตพบว่ายังมีปัญหาเด็กเตี้ย เด็กผอม เด็กอ้วน และฟันผุ ดังนั้น การพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับเขต จังหวัด สู่พื้นที่อำเภอและตำบล โดยมีเป้าหมายการดำเนินงาน คือเด็กล้านนาเก่ง ดี มีความสุข ตามกรอบแนวคิดมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต พิชิตคุณภาพเด็กล้านนา เขตสุขภาพที่ 1 ปี 2561 ซึ่งจะดำเนินการในทุกอำเภอพัฒนาให้เกิดตำบลต้นแบบจำนวน 103 ตำบล ใน 103 อำเภอ เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กในช่วง 1,000 วันแรกของชีวิตให้มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจตามศักยภาพ บรรลุเป้าหมายเด็กไทย 4 H เพื่อให้เด็กปฐมวัยเติบโตเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพของประเทศต่อไป
 
14 ธันวาคม 2560 , 14:14 น. , อ่าน 224  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด