จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมรับการประชุมสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 16-17 ธ.ค.นี้..//

  
    สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เตรียมพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมรับฟังความคิดเห็นและปัญหาอุปสรรคของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำไปสู่การผลักดันให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม..//
นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. เตรียมลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และผลงานของสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ประชาชนได้รับทราบ รวมทั้งเปิดโอกาสให้สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้พบปะกับประชาชนอย่างใกล้ชิด เพื่อรับฟังความคิดเห็นและปัญหาอุปสรรคด้านต่างๆ ของประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 16-17 ธันวาคม 2560 นี้ โดยวันที่ 16 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จะได้ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็น ปัญหา และข้อเสนอแนะของประชาชนในพื้นที่ต่างๆของจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งเรื่องปัญหาหมอกควันไฟป่า, ปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตร,การพบปะกลุ่มสตรี รวมทั้งรับฟังผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ส่วนในวันที่ 17 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จะได้พบปะและร่วมเสวนากับหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ที่ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ จะได้นำเสนอปัญหาที่สำคัญที่เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งที่ได้มีการดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวไปแล้ว และปัญหาที่ยังไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายได้ อาทิ ปัญหาการจราจรทางบก ทางราง หรือทางอากาศ ตลอดจนปัญหาที่เกี่ยวกับข้อจำกัดในการบริหารราชการ เป็นต้น เพื่อให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และหน่วยงานอื่นๆ ได้ร่วมสนับสนุนและผลักดันให้การแก้ปัญหานั้นเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
อย่างไรก็ตาม ในการลงพื้นที่ของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนในครั้งนี้ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ จะได้มีการถ่ายทอดเสียงให้กับพี่น้องประชาชนได้รับฟังอีกทางหนึ่งด้วย
 
15 ธันวาคม 2560 , 10:04 น. , อ่าน 133  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด