เชียงใหม่ เปิดศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 2 ประจำปี 2561

  
    จังหวัดเชียงใหม่ เปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด ค่ายศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 2 ประจำปี 2561 หวังผู้เข้าอบรมไม่กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก ที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ที่ 1 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายอนันต์ ภัทรเดชมงคล นายอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด ค่ายศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 2 ประจำปี 2561 เพื่อเปิดโอกาสและส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้ลดละเลิกพฤติการณ์ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด เป็นคนดีของสังคม ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายให้มีสุขภาพแข็งแรง มีระเบียบวินัย และได้รับการพัฒนาอาชีพตามความถนัด สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างปกติ เป็นคนดี มีคุณภาพของสังคม และไม่กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก โดยการอบรมในรุ่นที่ 2 มีผู้เข้ารับการบำบัดจำนวน 100 คน มีระยะเวลาการดำเนินโครงการ 12 วัน คือระหว่างวันที่ 14 ธันวาคม ถึง 25 ธันวาคม 2560 โดยแบ่งเป็นระยะเวลาของการปรับเปลี่ยนทัศนคติ พฤติกรรม และฟื้นฟูร่างกาย 9 วัน และระยะเวลาฝึกทักษะอาชีพอีก 30 ชั่วโมง โดยที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจากศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอ ทั้ง 25 อำเภอ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ แล้วนำเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา ที่ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ที่ 1ตามนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมของรัฐบาล ทั้งนี้ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการจัดทำโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่และผลิตคนดีคืนสู่ครอบครัว ชุมชน และสังคมอย่างสมบูรณ์
 
15 ธันวาคม 2560 , 14:44 น. , อ่าน 129  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี