เชียงใหม่ เตรียมจัดงานวันคนพิการสากล ..//

  
    สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2560 ภายใต้แนวคิดไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง..// นางจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ศูนย์บริการคนพิการจังหวัด สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดงานวันคนพิการสากลประจำปี 2560 จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้ประเด็นหลัก คือการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงตามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วยคนพิการทุกประเภทในจังหวัดเชียงใหม่ องค์กรคนพิการ และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงานกว่า 2,000 คน ภายในงานจัดให้มีการแสดงของคนพิการ และเด็กนักเรียนพิการจากโรงเรียนสอนคนพิการ การจำหน่ายสินค้าจากองค์กรคนพิการ การจัดแสดงนิทรรศการขององค์กรคนพิการ หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานภาคเอกชน การบริการตรวจสุขภาพให้กับคนพิการ เป็นต้น ทั้งนี้ งานดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันที่ 10 มกราคม 2561 ณ โถงนิทรรศการ 1 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานได้ในวันและเวลาดังกล่าว ..//
 
9 มกราคม 2561 , 14:20 น. , อ่าน 162  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด