เริ่มแล้วงานมหกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ระดับประเทศ..//

  
    จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานมหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ระดับประเทศ ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2560 ชูแนวคิดปริยัติสัมพันธ์ น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่ล้านนาไทย ...// ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 5 ประกอบด้วยจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน และจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดงานมหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ระดับประเทศ ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2560 ปริยัติสัมพันธ์ น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่ล้านนาไทย โดยมีสมเด็จพระวันรัต กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ร่วมเปิดงาน ทั้งนี้ งานดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถทางด้านวิชาการ รวมทั้งจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมนำเสนอผลงานของสามเณรนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ให้แก่สาธารณชนทั่วไปได้รับทราบ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-11 มกราคม 2561 ภายในงานจัดให้มีกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ การแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย ใน 8 กลุ่มสาระ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ การจัดสวนแก้ว การสร้างเว็บเพจ การบรรยายธรรมภาคภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และนิทรรศการทางวิชาการ ของสามเณรนักเรียนจากโรงเรียนพระปริยัติธรรม กว่า 400 โรงเรียน ซึ่งมีพระภิกษุ สามเณร เข้าร่วมงานกว่า 2,000 รูป
 
10 มกราคม 2561 , 16:59 น. , อ่าน 133  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด