พมจ.เชียงใหม่ ร่วมกับเครือข่ายคนพิการภาครัฐ ภาคเอกชน จัดงานวันคนพิการสากล ปี 2560 อย่างยิ่งใหญ่

  
    สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับเครือข่ายคนพิการ ทั้งภาครัฐและเอกชน จัดงานวันคนพิการสากล “การเปลี่ยนผ่านสู่สังคมที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน” ประจำปี 2560 นางจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า ตั้งแต่ปี พ.ศ.2524 องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้ วันที่ 3 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันคนพิการสากล เพื่อสร้างความตระหนัก เข้าใจ ของสังคมที่มีต่อคนพิการ การยอมรับคนพิการให้เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ ส่งเสริมสิทธิและศักยภาพของคนพิการให้ทัดเทียมกับคนปกติทั่วไป ซึ่งในวันที่ 3 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมาองค์การสหประชาชาติได้ให้คำขวัญวันคนพิการสากล แปลเป็นภาษาไทยว่า “การเปลี่ยนผ่านสู่สังคมที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน” สำหรับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกับสภาคนพิการทุกประเภทและองค์กรเครือข่ายคนพิการในจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดงานวันคนพิการสากลประจำปี 2560 ขึ้น ภายใต้แนวคิด “ปลุกพลัง สร้างความเข้มแข็ง ให้กับคนพิการสู่งานวันคนพิการสากล ประจำปี 2560” ในวันที่ 10 มกราคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆมากมาย อาทิ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยองค์กรคนพิการและหน่วยงานภาครัฐ ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบกันอย่างทั่วถึง การแสดงต่างๆจากโรงเรียนสอนคนพิการ และการจับสลากมอบของรางวัลแก่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการที่มาร่วมงาน เพื่อเป็นการกระตุ้นให้สังคมเห็นความสำคัญของคนพิการ รวมถึงยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่คนพิการของจังหวัดเชียงใหม่ด้วย
 
10 มกราคม 2561 , 17:01 น. , อ่าน 133  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี