เชียงใหม่ เปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติดฯรุ่นที่ 3 ประจำปี 2561

  
    รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด ค่ายศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 3 ประจำปี 2561 ย้ำอย่ากลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก ที่ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ที่ 1 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด ค่ายศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 3 ประจำปี 2561 เพื่อเปิดโอกาสและส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้ลด ละ เลิก พฤติการณ์ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพ รวมถึงได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายให้มีสุขภาพแข็งแรง มีระเบียบวินัย และได้รับการพัฒนาอาชีพตามความถนัด สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างปกติ เป็นคนดี มีคุณภาพ และไม่กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก โดยการอบรมในรุ่นที่ 3 มีผู้เข้ารับการบำบัดจำนวน 112 คน มีระยะเวลาการดำเนินโครงการ 12 วัน คือระหว่างวันที่ 8-19 มกราคม 2561 โดยแบ่งเป็นระยะเวลาของการปรับเปลี่ยนทัศนคติ พฤติกรรม และฟื้นฟูร่างกาย 9 วัน และระยะเวลาฝึกทักษะอาชีพอีก 30 ชั่วโมง ซึ่งครั้งนี้เป็นการค้นหาและคัดกรองผู้เข้าร่วมโครงการจากศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจำนวน 13อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จอมทอง แม่แตง ฝาง แม่อาย พร้าว สันทราย หางดง ดอยเต่า อมก๋อย สารภี เวียงแหง และอำเภอแม่ออน จากนั้นจึงนำเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา ที่ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ที่ 1 ตามนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมของรัฐบาลตามลำดับ ทั้งนี้ ภายหลังจากการฝึกอบรมดังกล่าว ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จะได้ดำเนินการติดตามประเมินผล เพื่อรับทราบสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เข้ารับการอบรมทุกรุ่น อย่างต่อเนื่องและใกล้ชิด เตรียมพร้อมแก้ไขปัญหาให้ทันท่วงทีหากมีปัญหาเกิดขึ้นภายหลังการฝึกอบรม ซึ่งถือเป็นกระบวนการผลิตคนดีกลับคืนสู่ครอบครัว ชุมชน และสังคมอย่างยั่งยืน
 
10 มกราคม 2561 , 17:03 น. , อ่าน 132  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี