รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พื้นที่ภาคเหนือ

  
    รองปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามนิเทศงานการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพื้นที่ภาคเหนือ ครั้งที่ 1 เน้นยึดแนวทางประชารัฐเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ที่โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายประยูร รัตนเสนีย์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมตรวจติดตามนิเทศงานการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในระดับพื้นที่ ครั้งที่ 1ภาคเหนือ เพื่อรับฟังปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ รวมถึงระดมความคิดเห็นในการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ การกำหนดเป้าหมายการดำเนินงาน การจัดทำแผนบูรณาการและงบประมาณ ความพร้อมที่จะขับเคลื่อนแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพื้นที่ของ 17 จังหวัดภาคเหนือ ไปสู่การปฏิบัติในแต่ละมาตรการ โดยนำแนวทางประชารัฐมาเชื่อมโยงกับแผนการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) ต่อไป สำหรับในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ที่ผ่านมาได้ดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน ประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยจากยาเสพติด ปี 2561 จำนวน 4 แผนงาน ได้แก่ แผนป้องกันยาเสพติด แผนปราบปรามยาเสพติด แผนบำบัดรักษายาเสพติด และแผนบริหารจัดการอย่างบูรณาการ โดยมุ่งเน้นการบูรณาการการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตามสภาพปัญหาและบริบทที่แตกต่างกัน เพื่อลดปัญหายาเสพติดที่เกิดขึ้นในหมู่บ้าน/ชุมชนของจังหวัดเชียงใหม่ มีกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชนเป็นหลัก โดยเริ่มตั้งแต่การสร้างภูมิคุ้มกันในเด็กปฐมวัย ไปจนถึงระดับอุดมศึกษา เยาวชนนอกสถานศึกษา รวมถึงการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ เน้นกลุ่มเป้าหมายแรงงานในสถานประกอบการและประชาชนทั่วไป ด้วยการตรวจสอบ ติดตาม รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในโอกาสวันสำคัญต่างๆ เช่น วันต่อต้านยาเสพติดโลก วันแม่แห่งชาติ วันเข้าพรรษา ตลอดจนจัดให้มีโครงการวัดสีขาว โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดิน และโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด ค่ายศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 900 คน เพื่อให้เกิดกระบวนการบูรณาการร่วมกันในทุกมิติและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ให้สังคมและประชาชนปลอดภัยจากยาเสพติด นอกจากนี้ ในที่ประชุมยังจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานซึ่งกันและกัน รวมถึงผลการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จ เพื่อให้ตัวแทนแต่ละจังหวัดสามารถนำไปปรับใช้ในพื้นที่จังหวัดตนเองได้อย่างเหมาะสม ทั้งทางด้านการปราบปรามการ ป้องกัน และการบำบัดฟื้นฟูรักษา ที่จะต้องทำงานอย่างสอดประสานบูรณาการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน อันจะนำมาซึ่งผลดีต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระยะยาว เพื่อพัฒนาประเทศไปสู่ "ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" ต่อไป
 
11 มกราคม 2561 , 16:27 น. , อ่าน 175  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี