ธ.ก.ส.เร่งมอบเงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวแก่เกษตรกรทั่วประเทศ..//

  
    ธ.ก.ส. เร่งดำเนินการตามมาตรการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวปี 2560/61 แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ตั้งเป้าโอนเงินให้เกษตรกรที่ได้รับการช่วยเหลือกว่า 3.9 ล้านราย ..// นายภูษิต ขจรวานิชไพบูลย์ รองผู้อำนวยการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนบน เปิดเผยว่า หลังจากที่คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 อนุมัติเห็นชอบในหลักการ มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2560/61 ซึ่งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จะได้โอนเงินให้แก่เกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2560/61 ที่ผ่านการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ออกโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีเป้าหมายการโอนเงินให้เกษตรกรที่ได้รับการช่วยเหลือกว่า 3.9 ล้านราย คิดเป็นงบประมาณ 47,273.18 ล้านบาท เกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้รับเงินช่วยเหลือไร่ละ 1,200 บาท ไม่เกินรายละ 10 ไร่ หรือ ครัวเรือนละไม่เกิน 12,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 โดยในส่วนของ ธ.ก.ส. ฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนบน ซึ่งดูแลรับผิดชอบพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือ ได้ดำเนินงานตามโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่ม จากสถาบันเกษตรกร จำนวน 34 สถาบัน ปริมาณข้าว 226,311 ตัน สินเชื่อรวม 1,241 ล้านบาท , โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี เกษตรกรและสถาบันการเกษตร 792 ราย ปริมาณข้าว 3,675 ตัน ให้สินเชื่อรวม 39.29 ล้านบาท และการโอนเงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกรรายย่อย ผู้ปลูกข้าวนาปีให้เกษตรกร 394,108 ราย จำนวนเงิน 2,912 ล้านบาท ทั้งนี้ เมื่อช่วงเดือนธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา ธนาคารได้มีการประชุมซักซ้อม ชี้แจงพนักงานและผู้นำชุมชน เพื่อแจ้งสิทธิและหน้าที่ของผู้ที่จะได้รับสินเชื่อ พร้อมทั้งจ่ายเงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวดังกล่าวแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่มีความห่วงใยเกษตรกรผู้ปลูกข้าว และมอบหมายให้ธนาคารดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรทั้งที่เป็นลูกค้าและไม่ใช่ลูกค้า แต่ต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่โครงการกำหนด คาดว่าจะสามารถให้สินเชื่อ พร้อมทั้งจ่ายเงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวตามโครงการได้ตามเป้าหมาย หากเกษตรกรท่านใดมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ธ.ก.ส.ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2555-0555
 
12 มกราคม 2561 , 10:45 น. , อ่าน 104  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด