สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เผยโรคซึมเศร้ากำลังเป็นภัยเงียบที่คนในครอบครัวควรเฝ้าระวัง..//

  
    รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เผยองค์การอนามัยโลก คาดการณ์ปี ค.ศ.2020 โรคซึมเศร้าจะเป็นสาเหตุการสูญเสียอันดับต้นๆ พร้อมเตือนให้เฝ้าระวังสังเกตอาการของคนในครอบครัวอย่างใกล้ชิด..// นางศรีเกษ ธัญญาวินิชกุล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่องค์การอนามัยโลก คาดการณ์ว่าในปี ค.ศ.2020 โรคซึมเศร้าจะเป็นสาเหตุการสูญเสีย ปีสุขภาวะสูงเป็นอันดับ 2 รองจากโรคหัวใจหลอดเลือด จากปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งปัญหานี้เป็นปัญหาที่ประเทศไทยต้องเฝ้าจับตามอง เพราะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมอย่างมาก เนื่องจากผู้ป่วยโรคนี้หากมีอาการรุนแรงจะเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย หรือมีชีวิตคล้ายคนพิการทางสมอง ไม่สามารถทำงานได้ ทั้งนี้ สถานการณ์อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จของจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ในปี 2560 มีสถิติการฆ่าตัวตายสำเร็จ จำนวน 161 คน เป็นเพศชาย 125 คน เพศหญิง 36 คน ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 26-60 ปี สาเหตุของการฆ่าตัวตาย 3 อันดับแรก คือผู้ที่อยู่ในกลุ่มสุรายาเสพติด ผู้ป่วยเรื้อรัง และผู้ที่ขัดแย้งกับคนใกล้ชิด สำหรับในส่วนของสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ขณะนี้ ได้ดำเนินการงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาจิตเวช จังหวัดเชียงใหม่ โดยดำเนินการผ่านระบบโซนบริการแบ่งออกเป็น 5 โซนบริการ ได้แก่ โรงพยาบาลฝาง โรงพยาบาลสันทราย โรงพยาบาลสันป่าตอง โรงพยาบาลจอมทอง โรงพยาบาลนครพิงค์ มีการจัดระบบบริการในโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งมีคลินิกจิตเวชสำหรับบริการผู้ป่วยจิตเวชสามารถเข้าถึงบริการใกล้บ้าน มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง มีการคัดกรองโรคซึมเศร้าในทุกคลินิกและทุกครั้งในผู้ที่มารับบริการในสถานพยาบาลทั้งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล รวมถึงโรงพยาบาลมีการกำหนดระบบการส่งต่อ แนวทางการคัดกรองภาวะซึมเศร้าในกลุ่มเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย และการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยจิตเวชตามแนวทางการป้องกันการฆ่าตัวตายจังหวัดเชียงใหม่ เน้นการคัดกรอง เฝ้าระวังโรคซึมเศร้า และปัญหาการฆ่าตัวตายในคลินิกกลุ่มเสี่ยง อีกทั้งยังมีการออกตรวจเครือข่ายโรงพยาบาลชุมชนของจิตแพทย์อีกด้วย อย่างไรก็ตาม ขอแนะนำให้ประชาชนดูแลตนเอง และคนในครอบครัว สร้างความสัมพันธ์ ความผูกพันในครอบครัว ใช้เวลาอยู่กับพ่อแม่ ผู้สูงอายุ อย่าให้รู้สึกโดดเดี่ยวหรือถูกทอดทิ้ง หากพบผู้ที่เสี่ยงโรคซึมเศร้า เน้นหลักปฐมพยาบาลใจ 3 ส. คือ สอดส่องมองหาผู้ที่มีอาการผิดปกติ พร้อมใส่ใจรับฟังอารมณ์ความรู้สึก ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น อย่าปล่อยให้อยู่คนเดียว รายที่ยังไม่ดีขึ้น เครียดรุนแรง หรือมีความคิดเบื่อโลก ให้รีบแจ้งส่งต่อให้บุคลากรสาธารณสุขในพื้นที่ทันที เพื่อให้ได้รับการดูแลอย่างทันท่วงที และสามารถรับคำปรึกษาได้ที่ สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง หรือสายด่วนสุขภาพจิต 1323
 
14 มกราคม 2561 , 12:07 น. , อ่าน 139  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด