Young Smart Famer อำเภอแม่ริม ชูแนวคิดสร้างฟาร์มตัวอย่างในชุมชน..//

  
    Young Smart Famer อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ชูแนวคิดสร้างฟาร์มตัวอย่างในชุมชน หวังพัฒนาพื้นที่ให้แก่เกษตรกรในชุมชน รวมทั้งส่งเสริมให้เด็กในชุมชนได้มีโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียม..// นายอชิรา เข็มทอง Young Smart Famer อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า เมื่อก่อนตนเคยใช้ชีวิตแบบวัยรุ่นทั่วไป แต่วันหนึ่งได้ประสบอุบัติเหตุ จนทำให้ต้องพักรักษาตัวอยู่ระยะหนึ่ง จึงสัญญากับตัวเองว่าหากรอดชีวิตไปได้จะทำอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ ประกอบกับตนมีพื้นที่อยู่แปลงหนึ่ง ที่บ้านนาหึก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จึงคิดที่จะพัฒนาพื้นที่บริเวณนี้ เพื่อทำการเกษตรกรรม โดยเน้นการรวมกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ และเด็กๆในชุมชนที่บางคนยังขาดโอกาสในสังคม เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนบนความพอเพียง ดังนั้น จึงรวมเครือข่ายนักธุรกิจ และองค์ความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาอาชีพต่างๆที่มีจุดประสงค์และจุดยืนเดียวกันมาช่วยกลุ่มเกษตรกรบ้านนาหึก ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งวางแผนการผลิต กลยุทธ์ทางการตลาด ในโลกยุคการสื่อสารไร้พรมแดน รวมถึงได้รับการสนับสนุนจากผู้นำชุมชนและหน่วยงานทางภาครัฐ อาทิ หัวหน้าสำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริม และบุคลากร จนกลายเป็น young smart farmer อำเภอแม่ริม โดยเปลี่ยนพื้นที่ 3 ไร่ ทำเป็นฟาร์มตัวอย่างในชุมชน มีรายได้รายวันจากไข่ไก่ รายได้รายเดือนมาจากกล้วย และเสาวรส รายได้ราย 3 เดือนมาจากการเลี้ยงกบ รายได้ 6 เดือนมาจากการเลี้ยงปลา เป็นต้น ลดการใช้สารเคมี และนำความรู้จากการอบรม สร้างเครือข่ายจาก young smart farmer แต่ละแห่งในจังหวัดเชียงใหม่มาปรับใช้พัฒนาเป็นตัวอย่างให้กับเกษตรกรในชุมชนบ้านนาหึก ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ต่อไป สำหรับ young smart farmer เป็นโครงการของกรมส่งเสริมการเกษตรที่มุ่งพัฒนาบุคคลที่ประกอบอาชีพด้านการเกษตรกรรม อายุ 17-45 ปี ปัจจุบันจังหวัดเชียงใหม่ มีจำนวนเครือข่าย กว่า 180 ราย เป็นเกษตรกรที่เป็นคนรุ่นใหม่ มีความรู้ และสามารถใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในการผลิตอย่างมีเหตุผล เป็นเกษตรกรที่สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สามารถใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการไร่นา หรือผลผลิต สามารถต่อยอดให้เกษตรกรคนอื่นได้ ลดการพึ่งพาจากทางภาครัฐ
 
16 มกราคม 2561 , 11:45 น. , อ่าน 141  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด