สมาคมโรงเรียนเอกชนเชียงใหม่ จัดงาน “วันครู ประจำปี 2561 ”

  
    สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีบูชาพระคุณบูรพาจารย์ เนื่องในวันครู ครั้งที่ 62 ประจำปี 2561 ที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวปราศรัยและกล่าวแสดงความยินดี ในพิธีบูชาพระคุณบูรพาจารย์ เนื่องในวันครู ประจำปี 2561ที่จัดขึ้นโดยสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมเชิดชูเกียรติครูและวิชาชีพครู ให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญของครู ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทความรู้สืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น รวมถึงเป็นการส่งเสริมความสามัคคีระหว่างผู้ประกอบอาชีพทางการศึกษา และส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษากับประชาชน ในการพัฒนาการศึกษาของประเทศ อีกทั้งยังเป็นการธำรงรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมอันดีของประเทศไทยอีกด้วย ซึ่งในปีนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญวันครู ครั้งที่ 62 ประจำปี 2561 ว่า “ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา” เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่เพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่สำคัญในการเป็นต้นแบบที่ดีให้แก่คนในสังคม รวมทั้งการอบรมบ่มเพาะศิษย์ด้วยความรัก ความเข้าใจ และความเมตตาเป็นที่ตั้ง เพื่อให้ศิษย์ประสบความสำเร็จในชีวิต โดยมีความรู้และคุณธรรมความดี เป็นรากฐานหนุนนำในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพอย่างสุจริต ซึ่งบรรดาศิษย์เหล่านี้จะเป็นกำลังสำคัญของชาติบ้านเมือง ในการพัฒนาประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้าและมั่นคงต่อไป ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว มีคณะผู้บริหารและบุคลากรจากโรงเรียนเอกชนเข้าร่วมงานจำนวนมาก โดยช่วงเช้าจัดให้มีพิธีตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 21 รูป จากนั้นเป็นการอ่านสารจากนายกรัฐมนตรีโดย นายกสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ต่อด้วยการอ่านสารจากประธานกรรมการคุรุสภาโดยอุปนายกสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ การนำสวดคำฉันท์ระลึกพระคุณบูรพาจารย์ กล่าวคำปฏิญาณตน โดยครูอาวุโส การวางพานดอกไม้ธูปเทียน และการมอบเกียรติบัตร เชิดชูเกียรติ ครูดีเด่น ในระดับต่างๆ โดยประธานในพิธี ซึ่งถือเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและความภาคภูมิใจต่อ ครู ผู้ได้รับรางวัลเป็นอย่างมาก
 
16 มกราคม 2561 , 14:33 น. , อ่าน 156  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี