จังหวัดเชียงใหม่ สำรวจออกแบบถนนสายเลี่ยงเมืองแม่ริม..//

  
    รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เผยจังหวัดเชียงใหม่ดำเนินการโครงการสำรวจออกแบบถนนสายเลี่ยงเมืองแม่ริม พร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ หวังหากถนนสายดังกล่าวแล้วเสร็จจะสามารถช่วยบรรเทาปัญหาด้านการจราจรได้..//
นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากที่คณะกรรมาธิการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และหน่วยงานด้านการคมนาคมของจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการประชุมเพื่อรับทราบปัญหา และสนับสนุนให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการแก้ไขปัญหาจราจรในจังหวัดเชียงใหม่ โดยเห็นว่าควรจะมีเส้นทางที่จะช่วยแบ่งเบาการจราจรบนถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 107 และถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1001 ซึ่งถนนสายเลี่ยงเมืองแม่ริม มีจุดเริ่มต้นโครงการจากบริเวณถนนทางหลวงชนบท สาย ชม 3029 (ถนนสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี) ตัดผ่านถนนสาย ทล.121 (วงแหวนรอบนอก) ตัดผ่านถนนสาย ทล.1260 ผ่านพื้นที่ว่าง สวนผลไม้ บ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างของประชาชน เชื่อมกับถนนทางหลวงแผ่นดิน สาย ทล.1414 เป็นจุดสิ้นสุดโครงการ โดยระยะเวลาดำเนินโครงการ เริ่มปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 สิ้นสุดโครงการวันที่ 2 สิงหาคม 2561 รวมระยะเวลา 270 วัน ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการชี้แจงรายละเอียด ขั้นตอน ให้ประชาชนและกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง รับทราบถึงแนวทางการดำเนินโครงการ เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อรวบรวมความคิดเห็นที่มีต่อโครงการ รวมทั้งความเดือดร้อน ที่อาจเกิดขึ้นต่อคนในพื้นที่ เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม โดยเปิดรับฟังความคิดเห็นประชาชนครั้งแรกเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา และจะดำเนินงานรับฟังความคิดเห็นประชาชน ในครั้งที่ 2 อีกครั้งช่วงเดือนมีนาคม 2561 และครั้งที่ 3 เป็นการประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการฯ ช่วงเดือนพฤษภาคม 2561 หากถนนเส้นดังกล่าวแล้วเสร็จจะเป็นถนนที่ช่วยเชื่อมโยงเส้นทางการคมนาคมขนส่งด้านทิศเหนือของจังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจน ทำให้ประชาชนสามารถเดินทางด้วยความสะดวกมากขึ้น
 
17 มกราคม 2561 , 12:48 น. , อ่าน 130  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด