ม.แม่โจ้ เตรียมจัดอบรมสร้างความเข้าใจการจัดการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ของผู้เรียน

  
    มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เตรียมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ“การพัฒนาและการดำเนินการหลักสูตรตามแนวทางการจัดการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์” เน้นสร้างความเข้าใจแนวคิดหลักการจัดการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ของผู้เรียน ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชฎาภรณ์ ปันทะรส รองผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดเผยว่า สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เตรียมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาและการดำเนินการหลักสูตรตามแนวทางการจัดการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์” เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์และผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้เข้าร่วมอบรมและทำความเข้าใจแนวคิดหลักการจัดการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ (Outcome Based Education, OBE)ของผู้เรียน และสามารถขยายผลไปสู่การออกแบบหลักสูตรให้มีคุณภาพ มีกลไกในการตรวจสอบและประเมินผลให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษากำหนด และมีมาตรฐานทัดเทียมนานาชาติได้ต่อไป โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายของผู้เข้าร่วมโครงการเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร ทั้งหลักสูตรที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักสูตรในปี 2559-2560 และหลักสูตรที่ครบรอบการปรับปรุงหลักสูตรในปี 2561 รวมถึงคณาจารย์ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 120 คน ซึ่งการอบรมดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ทิพากร รองเลขาธิการคณะกรรมการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับความรู้และทำความเข้าใจ เรื่องการศึกษาเชิงผลลัพธ์, ผลลัพธ์การเรียนรู้, ความสำคัญและความเชื่อมโยงของการออกแบบ อีกทั้งยังได้ฝึกปฏิบัติเรื่องการเขียนผลลัพธ์การเรียนรู้ และการออกแบบหลักสูตรที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้อีกด้วย ทั้งนี้ การอบรมหลักสูตรดังกล่าว จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ แม่โจ้ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงใหม่ สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มภารกิจพัฒนาคณาจารย์ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5387 3453-4 ในวันและเวลาทำการ
 
17 มกราคม 2561 , 14:11 น. , อ่าน 128  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี