รองนายกรัฐมนตรี เผยพร้อมนำแนวคิดศาสตร์พระราชามาปรับใช้ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด..

  
    
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เผยพร้อมนำแนวคิดศาสตร์พระราชาของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาปรับใช้ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด พร้อมหารือกับประเทศสมาชิกโครงการแม่น้ำโขงปลอดภัย ..//
พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า สำหรับการหารือกับประเทศสมาชิกโครงการแม่โขงปลอดภัยทั้ง 5 ประเทศ จะได้มีการหารือกันเกี่ยวกับการปฏิบัติการตามแผนที่ได้มีการวางไว้ เพื่อให้เกิดการลดพื้นที่ปลูกพืชเสพติด หรือการผลิตสารเสพติดต่างๆ ซึ่งจะเน้นความร่วมมือ จากประเทศสมาชิกโครงการแม่น้ำโขงปลอดภัย 5 ประเทศ ได้แก่สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม รวมทั้งกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน และประเทศต่างๆ ที่ผ่านมาได้มีการสร้างความรู้ ความเข้าใจ พัฒนาพื้นที่ที่ได้มีการจับตามอง และเป็นแหล่งผลิตยาเสพติดที่สำคัญ รวมถึงร่วมกันหามาตรการในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ตลอดจนมีการดำเนินการด้านข่าวควบคู่กับมาตรการสกัดกั้นกลุ่มที่เชื่อมโยงกับขบวนการลักลอบ และขาย ถึงแม้ว่าผลการดำเนินการที่ผ่านมาค่อนข้างที่จะเป็นไปในทิศทางที่ดี แต่ยังมีข้อกังวลเนื่องจากพบว่าขณะนี้ยังมียาเสพติดเล็ดลอดออกมาอีกจำนวนมากเช่นกัน ซึ่งจะได้มีการหารือเพื่อหาแนวทางและมาตรการร่วมกันต่อไป
อย่างไรก็ตาม เห็นว่าแนวคิดศาสตร์พระราชาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรได้นำมาพัฒนาที่ดอยตุงนั้นประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก นับเป็นพื้นที่ตัวอย่างที่ดีในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ขณะเดียวกันคนในชุมชนเป็นพลังหนึ่งที่สำคัญในการเข้ามามีส่วนร่วมในการร่วมกันหาแนวคิดเพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกระดับให้ประสบความสำเร็จเช่นกัน
 
19 มกราคม 2561 , 13:47 น. , อ่าน 129  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด