เชียงใหม่ เปิดตัวพิพิธภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และระบบนำชมพิพิธภัณฑ์ สนับสนุนการท่องเที่ยวในชุมชน

  
    จังหวัดเชียงใหม่ เปิดตัวเทคโนโลยีระบบพิพิธภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Museum) และระบบนำชมพิพิธภัณฑ์ (Museum Pool) นำร่องใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการท่องเที่ยวในชุมชน ที่ บ้านม่อนฝ้าย ตำบลป่าตัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงโครงการ “การถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบพิพิธภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Museum) และระบบนำชมพิพิธภัณฑ์ (Museum Pool) เพื่อเป็นต้นแบบสนับสนุนการท่องเที่ยวในชุมชน” ที่ทางศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ เนคเทค สวทช. ได้ร่วมกับ สวทช. เคือข่ายภาคเหนือ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดขึ้น เพื่อนำร่องในการพัฒนาต้นแบบการถ่ายทอดองค์ความรู้ การสร้างพิพิธภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และระบบนำชมพิพิธภัณฑ์ให้กับชุมชน โดยให้ชุมชนที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนของตนเอง รวมถึงสามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างนวัตกรรมบริการ ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ในยุคดิจิทัลอีกด้วย สำหรับโครงการ“การถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบพิพิธภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Museum) และระบบนำชมพิพิธภัณฑ์ (Museum Pool) เพื่อเป็นต้นแบบสนับสนุนการท่องเที่ยวในชุมชน” จัดให้มีการเพิ่มช่องทางการเรียนรู้และศึกษาประวัติศาสตร์ รวมถึงวัฒนธรรมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ผ่านองค์ความรู้ในพิพิธภัณฑ์ ซึ่งผู้ใช้บริการทั่วไปสามารถเข้าชมพิพิธภัณฑ์ผ่านแอพพลิเคชั่น Museum Pool โดยจะนำร่องให้กับพิพิธภัณฑ์ชุมชนจำนวน 6 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ วัดร้องเม็ง อำเภอสันทราย วัดดอกเอื้อง อำเภอเมืองเชียงใหม่ วัดมงคล(ทุ่งแป้ง) อำเภอสันป่าตอง วัดน้ำจำ อำเภอสันกำแพง พิพิธภัณฑ์วัดเกตการาม อำเภอเมืองเชียงใหม่ และศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาไทยไตลื้อ บ้านใบบุญ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว นอกจากจะเป็นการนำร่องในการพัฒนาต้นแบบการถ่ายทอดองค์ความรู้ การสร้างพิพิธภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และระบบนำชมพิพิธภัณฑ์ให้กับชุมชนใช้เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวแล้ว ยังเป็นการดำเนินการที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ ในการก้าวเข้าสู่การเป็น Smart City และตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ในเรื่องแผนพัฒนาประเทศไทย 4.0 อีกด้วย
 
19 มกราคม 2561 , 15:29 น. , อ่าน 204  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี