เชียงใหม่ ปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติดฯรุ่นที่ 3

  
    จังหวัดเชียงใหม่ ปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด ค่ายศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 3 ประจำปี 2561 ด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ แนะให้นำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพสุจริตเลี้ยงครอบครัว ที่ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ที่ 1 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด ค่ายศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 3 ประจำปี 2561 ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการครั้งนี้ผ่านการคัดกรองจากศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจำนวน 13อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จอมทอง แม่แตง ฝาง แม่อาย พร้าว สันทราย หางดง ดอยเต่า อมก๋อย สารภี เวียงแหง และอำเภอแม่ออน โดยมีผู้เข้ารับการบำบัดจำนวน 112 คน โดยตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการ 12 วัน คือ ระหว่างวันที่ 8-19 มกราคม 2561 ได้ดำเนินการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด โดยแบ่งเป็นระยะเวลาของการปรับเปลี่ยนทัศนคติ พฤติกรรม และฟื้นฟูร่างกาย 9 วัน และระยะเวลาฝึกทักษะอาชีพ เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง การปลูกผักสวนครัว รั้วกินได้ อีก 30 ชั่วโมง ซึ่งตลอดระยะเวลา 12 วัน ผู้เข้าร่วมอบรมทั้ง 112 คน ต่างตั้งใจและให้ความร่วมมือในทุกกิจกรรม เพื่อหวังว่าจะกลับเป็นคนดีสู่สังคมได้อีกครั้ง ด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ขอให้ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคน ไม่หันกลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก พร้อมแนะแนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และให้นำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมด้านอาชีพ ไปประกอบอาชีพที่สุจริต ดูแลตนเอง ครอบครัว และสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมต่อไป ทั้งนี้ ภายหลังจากเสร็จสิ้นการอบรม ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการติดตามการประเมินผล ตามเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงมีการติดตามดูแลช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ อย่างต่อเนื่องในระดับพื้นที่ เพื่อเป็นการคืนคนดีสู่ครอบครัว ชุมชน และสังคมอย่างสมบูรณ์
 
19 มกราคม 2561 , 15:33 น. , อ่าน 160  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี