ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯเชียงใหม่แน่นขนัด ประชาชนชาวเชียงใหม่หลั่งไหลเข้าร่วมสัมมนาการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ล้นหลาม

  
    การสัมมนาเครือข่ายเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่จังหวัดเชียงใหม่คึกคัก ผู้แทนจากทุกภาคส่วนและประชาชนชาวเชียงใหม่เข้าร่วมสัมมนากว่า 5 พันคน ที่ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมกับ ตำรวจภูธรภาค 5 บูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จัดการสัมมนาเครือข่ายเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อขับเคลื่อนการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ให้ประชาชนชาวไทยทุกระดับได้ตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระราชกรณียกิจของพระบรมวงศานุวงศ์ ทุกพระองค์ ที่ทรงสร้างประโยชน์สุขให้แก่ประชาชนชาวไทยนานัปการ ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่ได้รับมอบหมายให้นำร่องขับเคลื่อนการดำเนินงาน ภายใต้แนวคิด “ใต้ร่มพระบารมี เทิดไท้เหนือเกล้าในแผ่นดิน” ภายในงานจัดให้มีการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมการบรรยายให้ความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ โดยพันเอกวรวุฒิ แสงทอง อนุกรรมาธิการ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมถึงจัดให้มีการแสดงนิทรรศการแสดงผลงานของสถาบันพระมหากษัตริย์ในด้านต่างๆ ให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ศึกษา เรียนรู้ ทำความเข้าใจ นำไปเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิตประจำวันและขยายผลให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบกันอย่างทั่วถึงต่อไป ด้าน นายสุรศักดิ์ มุกประดับ กรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ รองประธานคณะอนุกรรมาธิการส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ เปิดเผยว่า คณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีเป้าหมายดำเนินการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ให้ประชาชนชาวไทยได้รับทราบอย่างถูกต้องและทั่วถึง ซึ่งภายหลังจากการดำเนินการสร้างความเข้าใจให้แก่เครือข่ายที่เข้าร่วมสัมมนาแล้ว จะมีกิจกรรมต่อยอดการดำเนินการในระดับพื้นที่อย่างต่อเนื่องต่อไป ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว จะจัดขึ้นในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน โดยจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการนำร่อง ในวันที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 -12.00 น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จากนั้นจะดำเนินการในพื้นที่ต่างๆ จนครบทั้ง 8 จังหวัด เพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ในการปกป้อง เทิดทูน และพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์สืบไป โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมถ่ายทอดเสียงผ่านทางระบบเอฟเอ็ม ความถี่ 93.25 เมกะเฮิรตซ์ และระบบเอเอ็ม 639 กิโลเฮิรตซ์ รวมถึงออนไลน์ทั้งภาพและเสียงผ่านทางเว็บเพจ สวท.เชียงใหม่ PRD อีกด้วย
 
6 มีนาคม 2561 , 18:29 น. , อ่าน 163  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี