จังหวัดเชียงใหม่ เปิดการฝึกอบรบการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด รุ่นที่ 5

  
    ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จังหวัดเชียงใหม่ เพิ่มความเข้มข้นในการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และพัฒนาอาชีพ เพื่อให้พร้อมกลับไปใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีคุณภาพ
ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดเชียงใหม่ เปิดการฝึกอบรมการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด รุ่นที่ 5 มีผู้เข้าร่วมโครงการจากการค้นหาและคัดกรองของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 15 อำเภอ จำนวน 66 คน โดยมีนายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม ที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 1 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ผู้เสพยาเสพติดที่ผ่านกระบวนการค้นหาและคัดกรองเข้าสู่กระบวนการบำบัดฟื้นฟูและการดูแลภายหลังผ่านการบำบัดฟื้นฟูแล้ว
ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ได้ให้จังหวัดจัดตั้งศูนย์บำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติดระบบสมัครใจ หลักสูตร 9 วัน และฝึกอาชีพ 30 ชั่วโมง ซึ่งการบำบัดฟื้นฟูใช้แนวความคิดหลัก เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายของผู้เข้ารับการบำบัดให้มีสุขภาพแข็งแรง สร้างจิตสำนึก รักษาเกียรติและศักดิ์ศรีของตนเอง มีระเบียบวินัยมีสภาพจิตใจที่เข้มแข็งมากขึ้น และได้รับการพัฒนาอาชีพ ตามความชอบและถนัดอย่างเหมาะสม โดยดำเนินการฝึกอบรมอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง เมื่อผ่านการบำบัดฟื้นฟูไปแล้ว จะสามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติและมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี และเป็นคนดีมีคุณภาพของสังคม
ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับความรู้ ทักษะการดำเนินชีวิตและการฝึกระเบียบวินัย ซึ่งจะทำให้เกิดความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ การเลิกเสพยาเสพติดต้องใช้เวลา และได้รับกำลังใจจากผู้ปกครองและผู้คนรอบข้าง รวมทั้งชุมชนที่จะให้การต้อนรับ ซึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุด คือ จิตใจที่เข้มแข็งจะเป็นภูมิคุ้มกันไม่ให้กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดซ้ำอีก
 
7 มีนาคม 2561 , 17:48 น. , อ่าน 141  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย