สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อรายการและความต้องการของกลุ่มชาติพันธุ์

  
    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อรายการของกลุ่มชาติพันธุ์ ที่ออกอากาศทางคลื่น AM 1476 กิโลเฮิร์ต และความต้องการของผู้ฟังรายการกลุ่มชาติพันธุ์ เพื่อการพัฒนารายการให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
ที่ห้องประชุมสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ รับฟังความคิดเห็นต่อรายการของกลุ่มชาติพันธุ์ที่ออกอากาศทางคลื่น AM 1476 กิโลเฮิร์ต รวมทั้งรับฟังความต้องการ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในรูปแบบการจัดรายการวิทยุจากผู้ฟังรายการกลุ่มชาติพันธุ์ โดยมี ดร.ศุภฤกษ์ โพธิไพรัตนา หัวหน้าแขนงวิชาวิทยุโทรทัศน์ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรดำเนินการระดมความคิดเห็นในประเด็น ประสบการณ์ของแต่ละคนที่มีต่อรายการวิทยุของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ วิเคราะห์กลุ่มผู้ฟังรายการวิทยุ รูปแบบรายการวิทยุกลุ่มชาติพันธุ์ในปัจจุบันมีลักษณะอย่างไร รูปแบบรายการไหนที่ได้รับความนิยม ทักษะที่จำเป็นของนักจัดรายการวิทยุกลุ่มชาติพันธุ์ในปัจจุบัน และแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงระบบการกระจายเสียงให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
ทั้งนี้ จากการระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ฟังรายการ ผู้จัดรายการ และนักวิชาการ สามารถสกัดข้อคิดเห็นต่าง ๆ ได้ดังนี้ ด้านเทคนิค สัญญาณไม่ชัดเจนในบางช่วง ในบางพื้นที่ไม่สามารถรับฟังรายการได้, ด้านเนื้อหาและรูปแบบรายการ อยากให้มีความหลากหลาย สามารถรับฟัง รับชมได้ในหลายช่องทาง มีการพัฒนารูปแบบในการนำเสนอ และต้องการให้เพิ่มการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนมากขึ้น และด้านของผู้จัดรายการ อยากให้มีผู้จัดรายการเพิ่มขึ้น รายการของบางกลุ่มชาติพันธุ์มีเวลาน้อยเกินไปอยากให้เพิ่มเวลาการออกอากาศ อยากให้มีการลงพื้นที่จัดรายการนอกสถานที่ และเพิ่มรายการของกลุ่มชาติพันธุ์ดาราอั้ง หรือประหล่อง และกลุ่มชาติพันธุ์ลัวะ
 
7 มีนาคม 2561 , 17:49 น. , อ่าน 143  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย