ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย อำเภอเมืองเชียงใหม่

  
    ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย ตำบลป่าแดด คาดขยายผลจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย ระดับตำบลในทุกพื้นที่ ที่ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย สมเจริญ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ได้เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานพร้อมพบปะพูดคุยกับกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย ตำบลป่าแดด และประชาชนบ้านดอนชัย หมู่ที่ 4 ตำบลป่าแดดเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมของศูนย์ฯด้านการส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยในชุมชน ให้มีความโปร่งใส ซึ่งบ้านดอนชัย หมู่ที่ 4 ตำบลป่าแดด เป็นหมู่บ้านรณรงค์ต้นแบบไม่ขายเสียง ของพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ มีการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม ด้านการรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนในชุมชน เกี่ยวกับความสำคัญและพิษภัยของการซื้อสิทธิ์ขายเสียง ทำให้ทุกการเลือกตั้งที่ผ่านมาของบ้านดอนชัยเป็นไปอย่างถูกต้องและโปร่งใส นายศุภชัย สมเจริญ กล่าวว่า ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย ตำบลป่าแดด เป็นศูนย์ฯที่ถูกคัดเลือกให้เป็นต้นแบบด้านการรณรงค์ไม่ขายเสียง และเป็นศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย ของอำเภอเมืองเชียงใหม่ มีการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม โดยอาศัยความรัก ความสามัคคี ความเสียสละของผู้นำชุมชนและคนในชุมชน ส่งผลให้เกิดวิถีประชาธิปไตยในชุมชนที่มีความเข้มแข็ง เป็นต้นแบบที่ดีของอำเภอเมืองเชียงใหม่ และพื้นที่ใกล้เคียง จึงหวังว่าศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย ตำบลป่าแดด จะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของจังหวัดเชียงใหม่และประเทศต่อไป ทั้งนี้ นายศุภชัย สมเจริญ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการดำเนินการขั้นตอนต่อไป จะมีการสนับสนุนให้จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย ในระดับตำบล ตำบลละ 1 หมู่บ้าน เพื่อขยายผลการดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาระบอบประชาธิปไตยให้เพิ่มขึ้นในทุกพื้นที่อีกด้วย
 
7 มีนาคม 2561 , 18:22 น. , อ่าน 128  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี