เชียงใหม่จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้มุ่งสู่ Productivity ปีที่ 9

  
    กลุ่มเครือข่ายเพิ่มผลผลิตภาคเหนือ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้มุ่งสู่ Productivity ปีที่ 9 เน้นแลกเปลี่ยนแนวคิดและองค์ความรู้เพื่อนำไปใช้พัฒนาต่อยอดให้แก่ผลิตภัณฑ์ของสมาชิกในเครือข่าย นายพงศ์วิชญ์ วุฒิสมบูรณ์ ผู้แทนเครือข่ายเพิ่มผลผลิตภาคเหนือ เปิดเผยว่า ปัจจุบันประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 เทคโนโลยีและนวัตกรรมล้ำสมัยต่างๆ เข้ามามีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมาก ซึ่งการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งนี้ ประเทศไทยในฐานะประเทศกำลังพัฒนาที่เป็นฐานการผลิตด้านอุตสาหกรรมที่หลากหลาย จึงต้องพัฒนาศักยภาพด้านการผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้น กลุ่มเครือข่ายเพิ่มผลผลิตภาคเหนือ ที่มีสมาชิกทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา สถาบันการเงินจากจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน และจังหวัดลำปางจำนวน 80 องค์กร จึงจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้มุ่งสู่ Productivity ขึ้น เพื่อให้สมาชิกในเครือข่ายได้นำเอาแนวคิดและองค์ความรู้ เกี่ยวกับ ผลิตภาพ หรือ Productivity ซึ่งเป็นแนวคิดสำคัญที่ทุกภาคส่วนมีความจำเป็นต้องเรียนรู้ และนำไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการทำงานภายในองค์กร เพื่อให้ทุกคนในองค์กรมองเห็นโอกาสของการปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพที่ซ่อนอยู่ ช่วยให้เห็นจุดอ่อนที่ควรแก้ไข อันจะเป็นการลดภาระให้กับแรงงานและสามารถทำงานได้อย่างมีความสุข ในขณะเดียวกันก็จะทำให้องค์กรเข้มแข็งมีศักยภาพในการแข่งขันเพิ่มขึ้น พร้อมที่จะเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงและภาวะวิกฤตต่างๆได้เป็นอย่างดีอีกด้วย นอกจากนี้ กิจกรรมดังกล่าวได้จัดให้มีการนำเสนอผลการปรับปรุงงาน จากองค์กรสมาชิกเครือข่าย จำนวน 6 กลุ่ม มีการจัดตั้งบูธแสดงผลงานด้าน Productivity ที่ได้รับรางวัล Thailand Quality Awards และ Thailand 5s Award ประจำปี 2017 จำนวน 3 องค์กร บูธแสดงผลงานและผลิตภัณฑ์ของสมาชิกเครือข่าย อีกจำนวน 34 องค์กร โดยมีบุคลากรขององค์กรในเครือข่ายเข้าร่วมกว่า 280 คน
 
9 มีนาคม 2561 , 17:41 น. , อ่าน 146  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี