เชียงใหม่ เดินหน้าสร้างเครือข่ายประชาชนด้านการข่าว เน้นเข้าถึงข้อมูลสถานการณ์ในทุกพื้นที่

  
    จังหวัดเชียงใหม่ เปิดโครงการพัฒนาและขยายเครือข่ายประชาชนด้านการข่าวในระดับพื้นที่ เน้นความถูกต้อง น่าเชื่อถือ และเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้อย่างตรงจุด ที่ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 1 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายมนัส ขันใส ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาและขยายเครือข่ายประชาชนด้านการข่าว ประจำปีงบประมาณ 2561 พร้อมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม เกี่ยวกับการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ของประเทศ ที่สอดคล้องกับการรับ-ส่งข้อมูลข่าวสารระหว่างภาครัฐกับประชาชนในพื้นที่ ให้มีการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ตรงประเด็น สามารถเชื่อถือได้มากที่สุด ซึ่งการอบรมดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดการปฏิบัติการอย่างเป็นรูปธรรม สนับสนุนงานข่าวกรองอย่างเป็นระบบในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามรูปแบบต่างๆ รวมถึงเพื่อเป็นช่องทางในการรวบรวมความคิดเห็นและความต้องการในระดับพื้นที่อีกด้วย ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย ปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบงานด้านการข่าว สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งหมด รวม 80 คน โดยปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ได้เน้นย้ำเกี่ยวกับการสร้างเครือข่ายด้านการข่าวในระดับพื้นที่ว่า ไม่จำเป็นต้องเจาะจงกลุ่มผู้นำชุมชนเพียงอย่างเดียว แต่ให้มีการสร้างเครือข่ายหลากหลายรูปแบบ ทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เน้นการขยายผล ความถูกต้อง และความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูล ทั้งจากในพื้นที่หลักและพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อนำไปสู่การคลี่คลาย แก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที
 
9 มีนาคม 2561 , 17:42 น. , อ่าน 144  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี