เชียงใหม่ จัดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2561

  
    จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2561 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพและบทบาทของสตรีในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ที่ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายมนัส ขันใส ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันสตรีสากลจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2561ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่และคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในวันสตรีสากล โดยองค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดให้วันที่ 8 มีนาคมของทุกปี เป็นวันสตรีสากล เพื่อรำลึกถึงความเป็นมาแห่งการต่อสู้อันยาวนาน เพื่อให้ได้มาซึ่งความเสมอภาค ความยุติธรรม สันติภาพและการพัฒนา ที่มีสตรีเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนทุกด้าน รวมถึงส่งเสริมศักยภาพและบทบาทของสตรี ในด้านต่างๆ ให้เท่าเทียมกับบุรุษ แสดงความเข้มแข็งของสตรีในการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติให้มีความมันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ต่อไป ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 10-11 มีนาคม 2561 ภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมประกอบด้วย การฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพสตรีจังหวัดเชียงใหม่ การมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้กับสตรีผู้ทำคุณประโยชน์ จากทั้ง 25 อำเภอ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 50 ราย รวมถึงจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดีเด่นของกลุ่มสตรีที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณประเภทเงินทุนหมุนเวียน จากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ทั้ง 25 อำเภอ อีกด้วย
 
11 มีนาคม 2561 , 13:04 น. , อ่าน 153  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี