สถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน รวมพลังสร้างเสริมสุขภาพ “20 วัยใส ใส่ใจสุขภาพ ห่างไกลแอลกอฮอล์”

  
    สถาบันอุดมศึกษาเขตภาคเหนือตอนบน รวมพลังเดินหน้าโครงการ “สถาบันอุดมศึกษายุคใหม่ รวมพลังสร้างเสริมสุขภาพ ห่างไกลปัญหาแอลกอฮอล์” หวังป้องกันและลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ห้องประชุมไอบิส 4 โรงแรมไอบิส สไตส์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายประจวบ กันธิยะ รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน “สถาบันอุดมศึกษายุคใหม่ รวมพลังสร้างเสริมสุขภาพ ห่างไกลปัญหาแอลกอฮอล์” ภายใต้แนวคิด “20 วัยใส ใส่ใจสุขภาพ ห่างไกลแอลกอฮอล์” ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 3 มีสถาบันอุดมศึกษาในเขตภาคเหนือตอนบนเข้าร่วมโครงการ ทั้งหมด 20 สถาบัน เพื่อขับเคลื่อนกระบวนการรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนิสิต นักศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาของเขตภาคเหนือตอนบน พร้อมทั้งสนับสนุนมาตรการ นโยบายและการจัดกิจกรรมการขับเคลื่อน ผลักดัน กฎ ระเบียบ เกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในสถาบันการศึกษา รวมถึง ส่งเสริมกิจกรรมป้องกันปัจจัยเสี่ยงของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคเหนือตอนบน และสร้างเครือข่ายแกนนำนักศึกษาให้มีความรู้เท่าทันกลยุทธ์ธุรกิจแอลกอฮอล์ และพร้อมที่จะขยายผลในการให้ความรู้แก่ผู้ร่วมสถาบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ได้จัดให้มีการลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ของเครือข่ายสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ปี 2560- 2561 ทั้ง 20 สถาบัน พร้อมด้วยผู้แทนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในการทำกิจกรรมด้านการรณรงค์ ป้องกัน แก้ไขปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนิสิต นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของเขตภาคเหนือตอนบน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่โครงการได้ตั้งไว้ต่อไป
 
11 มีนาคม 2561 , 14:53 น. , อ่าน 276  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี