คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เร่งหาแนวทางแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า..//

  
    คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมหารือกรณีการบริหารจัดการน้ำเน่าเสีย พร้อมเร่งหาแนวทางแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าอย่างยั่งยืน..// ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายชาญวิทย์ วสยางกูร รองประธานคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมด้วยนายพุฒิพงษ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาน้ำเน่าเสียของคลองแม่ข่า รวมถึงการบริหารจัดการน้ำเน่าเสีย และแนวทางการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้องในการดำเนินงาน ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการกำหนดพื้นที่คลองแม่ข่าที่จังหวัดเชียงใหม่รับผิดชอบ ออกเป็น 3 พื้นที่ ได้แก่ น้ำแม่ข่าช่วงที่ 1 เป็นช่วงต้นน้ำ อยู่ในเขตตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม น้ำแม่ข่าช่วงที่ 2 ซึ่งเป็นช่วงกลางน้ำ อยู่ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ทั้งหมด 22 ชุมชน และน้ำแม่ข่าช่วงที่ 3 เป็นช่วงท้ายน้ำ เริ่มตั้งแต่เขตเทศบาลป่าแดดไปจนถึงจุดที่น้ำแม่ข่าไหลลงสู่แม่น้ำปิงที่ตำบลสบแม่ข่า อำเภอหางดง ซึ่งสภาพปัญหาที่พบส่วนใหญ่ คือการรุกล้ำลำน้ำ มีวัชพืชขึ้นหนาแน่น ลำน้ำตื้นเขิน มีการทิ้งขยะ หรือน้ำเสีย ลงสู่ลำน้ำ ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าเป็น 8 มาตรการ คือ 1)มาตรการแก้ไขปรับปรุงคุณภาพน้ำแม่ข่า โดยการบำบัดน้ำเสียและเร่งแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ 2) มาตรการแก้ไขการบุกรุกที่ดินตามแนวลำน้ำแม่ข่า โดยการบังคับใช้กฎหมาย ในส่วนของการบุกรุกล่วงล้ำลำน้ำ 3) มาตรการจัดหาแหล่งน้ำต้นทุน ซึ่งดำเนินการในการจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุน 4) มาตรการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาริมน้ำแม่ข่า โดยการร่วมมือกันของประชาชนในพื้นที่ที่ช่วยกันพัฒนาบำเพ็ญประโยชน์ 5) มาตรการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างเดิม ด้วยการรื้อถอนสิ่งก่อสร้างที่ล่วงล้ำลำน้ำ 6) มาตรการบริหารจัดการน้ำแม่ข่าอย่างเป็นระบบ ซึ่งแบ่งการแก้ไขปัญหาเป็น 2 ระยะ คือ ระยะสั้น และระยะยาว 7) มาตรการสร้างองค์ความรู้และจิตสำนึกของชุมชน โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับคนในชุมชนเกี่ยวกับการอนุรักษ์ พัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าในมิติต่างๆ และมาตรการ 8) มาตรการพัฒนาและปรับปรุงลำน้ำสาขาลำน้ำแม่ข่า โดยดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงลำน้ำสาขา โดยการขุดลอกและกำจัดวัชพืช โคลน ตามท่อระบายน้ำ การทำความสะอาดคลองระบายน้ำ และประตูระบายน้ำ ซึ่งจะช่วยลดการสะสมของการหมักสิ่งเน่าเสียที่อยู่ในลำน้ำได้ อย่างไรก็ตาม จังหวัดเชียงใหม่ ขอความร่วมมือประชาชน และสถานประกอบการ ไม่ทิ้งขยะและปล่อยน้ำเสียลงสู่คลองแม่ข่า ร่วมมือร่วมใจกันในดูแลรักษา ฟื้นฟูคลองแม่ข่า ควบคู่ไปกับภาครัฐในการจัดการโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับปัญหาดังกล่าวอย่างยั่งยืน
 
12 มีนาคม 2561 , 16:58 น. , อ่าน 134  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด