เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเพิ่มมาตรการสร้างความชุ่มชื้น ร่วมลดภาวะหมอกควัน ..//

  
    เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ร่วมลดภาวะหมอกควัน เพิ่มมาตรการสร้างความชุ่มชื้นในพื้นที่ส่วนแสดงสัตว์และพื้นที่ให้บริการนักท่องเที่ยว พร้อมสนับสนุนการกำจัดขยะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม..// นางเนตรนภา สุทธิธรรมดำรง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เปิดเผยว่า ขณะนี้ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ได้เพิ่มมาตรการในการสร้างความชุ่มชื้นในช่วงที่เกิดภาวะหมอกควัน ซึ่งเป็นมาตรการที่ดำเนินการต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยแบ่งเป็นพื้นที่ส่วนแสดงสัตว์และพื้นที่การให้บริการแก่นักท่องเที่ยว โดยได้จัดทำสปริงเกิลฉีดน้ำในส่วนแสดงสัตว์ต่างๆ และจัดพื้นที่ส่วนแสดงให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก พร้อมทั้งจัดรถฉีดน้ำในพื้นที่เส้นทางส่วนแสดงซาวันนาซาฟารีและเพรดเดเตอร์พราวน์ ซึ่งเป็นส่วนแสดงที่ให้บริการการนั่งรถชมสัตว์แก่นักท่องเที่ยวทุกวัน ก่อนเริ่มให้บริการ ทั้งนี้ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ได้ใช้เตากำจัดขยะไร้มลพิษที่ได้รับการแนะนำจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติในการกำจัดขยะ ซึ่งเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2553 โดยเตากำจัดขยะไร้มลพิษมีระบบการกำจัดขยะที่ไม่ส่งกระทบกับสิ่งแวดล้อม มีระบบดักเก็บมลพิษโดยใช้ไอน้ำในการบำบัดของเสียที่ทำให้เกิดกลิ่นและก๊าซต่างๆ รวมทั้งมีระบบดักเก็บฝุ่นละอองให้ตกตะกอนเหลือเป็นอากาศ หรือไอน้ำ ก่อนปล่อยสู่บรรยากาศ ที่สำคัญลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะและไม่ส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนยังได้กำจัดขยะธรรมชาติ เช่น มูลสัตว์ เศษใบไม้ โดยการแปรรูปเป็นปุ๋ยชีวภาพ เพื่อมอบให้แก่ชุมชนและเกษตรกรในการนำไปใช้ประโยชน์อย่างปลอดภัย รวมทั้งได้เปิดโอกาสให้หน่วยงานต่างๆ เข้าศึกษาระบบการกำจัดขยะของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีด้วย ซึ่งมาตรการต่างๆ ที่ได้ดำเนินการ ล้วนเป็นการช่วยลดหมอกควันและฝุ่นละอองในอากาศ ตลอดจนเป็นการสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแก่สัตว์ป่าและชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป
 
12 มีนาคม 2561 , 17:11 น. , อ่าน 175  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด