จัดหางานเชียงใหม่ ย้ำแรงงานต่างด้าว เร่งเข้ารับบริการที่ ศูนย์ OSS ก่อน 31 มีนาคม นี้

  
    จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เตือนแรงงานต่างด้าวกลุ่มถือบัตรสีชมพูและกลุ่มจับคู่ ต้องเร่งเข้ารับบริการที่ ศูนย์ OSS ก่อน 31 มีนาคม นี้ ย้ำหากพ้นระยะเวลาที่กำหนด จะกลายแรงงานเป็นผิดกฎหมาย
นางพรปวีณ์ วิชิต จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่จังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จจังหวัดเชียงใหม่ (One Stop Service : OSS) โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการ ประกอบด้วย ปกครองจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่ สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ โดยเริ่มดำเนินการจัดทำทะเบียนประวัติหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติ ตรวจลงตรา(Visa) และประทับตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร ตรวจสุขภาพ ประกันสุขภาพและขออนุญาตทำงาน ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา มีนายจ้างและสถานประกอบการ พาแรงงานต่างด้าว ลูกจ้าง เดินทางมาลงทะเบียนอย่างต่อเนื่อง แต่ยังมีบางส่วนที่ยังไม่เดินทางมาดำเนินการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ จึงขอแจ้งให้นายจ้าง/สถานประกอบการ เร่งพาแรงงานต่างด้าว ลูกจ้างของตน กลุ่มที่ถือบัตรสีชมพูและกลุ่มใบจับคู่(กลุ่มที่ผ่านการคัดกรองความสัมพันธ์นายจ้าง-ลูกจ้าง) ทั้งที่พิสูจน์สัญชาติแล้วและยังไม่ได้เข้ารับการพิสูจน์สัญชาติ รีบดำเนินการดังกล่าวให้แล้วเสร็จ ภายในเวลาที่กำหนด โดยแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาวและกัมพูชา ที่ผ่านการตรวจสัญชาติแล้ว ให้ไปดำเนินการทำ หรือ ปรับปรุงทะเบียนประวัติ ตรวจลงตรา(Visa) ขออนุญาตทำงาน ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน หรือ ทำประกันสุขภาพ (แล้วแต่กรณี) ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จจังหวัดเชียงใหม่ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561สำหรับแรงงานต่างด้าวที่ยังไม่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ ให้ไปดำเนินการทำ หรือ ปรับปรุงทะเบียนประวัติ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561 และให้ไปเข้ารับการพิสูจน์สัญชาติให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ที่ศูนย์บริการเพื่อการทำงานของคนต่างด้าวจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณเดียวกับ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จจังหวัดเชียงใหม่ อาคารปรับปรุงคุณภาพศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และทั้ง 2 กรณี เมื่อพิสูจน์สัญชาติแล้ว จะได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและอนุญาตให้ทำงานได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563
ทั้งนี้ หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวจะไม่สามารถดำเนินการใดๆ ได้และส่งผลให้เป็นแรงงานที่อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานอย่างผิดกฎหมาย หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่(สาขาย่อย) ศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ โทร.0-5311-2911 ในวันและเวลาราชการ หรือทาง Line id : @doecmi
 
13 มีนาคม 2561 , 18:02 น. , อ่าน 207  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี