สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ และ สวทช. ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ โครงการธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติเพื่ออนุรักษ์ วิจัยและใช้ประโยชน์

  
    
สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ และ สวทช. ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อรวบรวม และจัดจำแนกทางพฤกษศาสตร์ชนิดพืช สมุนไพรในบัญชีรายชื่อสมุนไพรแห่งชาติ ส่งเสริม พัฒนา สร้างมูลค่าเพิ่ม
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) โดยนายรณรงค์ เส็งเอี่ยม ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ และ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ (สวทช.) โดยนายสมวงษ์ ตระกูลรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ปฏิบัติการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการโครงการ “ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติเพื่ออนุรักษ์ วิจัย และใช้ประโยชน์” ที่ห้องประชุม 3 อาคารศูนย์สารนิเทศ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เพื่อรวบรวมและจัดจำแนกทางพฤกษศาสตร์ชนิดพืชสมุนไพรในบัญชีรายชื่อสมุนไพรแห่งชาติและสมุนไพรอื่น ๆ ที่มีการใช้ประโยชน์ สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการอนุรักษ์เชื้อพันธุกรรมพืชด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งสนับสนุนการเก็บรักษาเชื้อพันธุกรรมพืชในสภาพปลอดเชื้อและการพัฒนาเครื่องหมายพันธุกรรม หรือ DNA barcode เพื่อใช้ร่วมกับลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ในการจำแนกพันธุ์พืชให้มีความแม่นยำสูง รองรับการนำพืชสมุนไพรไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน เพื่อการอนุรักษ์ วิจัย และส่งเสริมการวิจัย พัฒนา รวมถึงการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ทั้งนี้ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จะมีการจัดตั้งธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ หรือ Biobank ขึ้น เพื่อจะเก็บรักษาเชื้อพันธุกรรมของทรัพยากรชีวภาพในสภาพปลอดเชื้อเพื่ออนุรักษ์ วิจัยและใช้ประโยชน์ และช่วยลดความเสี่ยงต่อการสูญเสียจากปัจจัยต่างๆ เช่น ภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) ก็จะเป็นศูนย์กลางข้อมูลทางการศึกษาทางด้านพืชและเป็นแหล่งพันธุกรรมของพืชสมุนไพรไทย พืชหายากใกล้สูญพันธุ์และพืชภูมิปัญญาของประเทศ
 
14 มีนาคม 2561 , 16:08 น. , อ่าน 156  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย