เชียงใหม่ ชูโหล่งขอดโมเดล แก้ปัญหาการบุกรุกทำลายป่าและแก้ไขปัญหาหมอกควัน..//

  
    จังหวัดเชียงใหม่ ชูพื้นที่ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ แก้ปัญหาการบุกรุกทำลายป่า และแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าอย่างยั่งยืน ..// นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการบูรณาการทุกภาคส่วนในพื้นที่ในการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า โดยตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาอำเภอพร้าว เกิดจุดความร้อน หรือ hotspot ทั้งหมด 7 จุด ซึ่งลดลงจากปีที่แล้ว 11 จุด รวมถึงได้ร่วมกันป้องกันการบุกรุกทำลายป่า ชูโครงการโหล่งขอดโมเดล ซึ่งเป็นตำบลนำร่องแห่งแรกของประเทศไทยที่ไม่มีการบุกรุกเขตป่า สามารถป้องกันการบุกรุกป่าได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ในอดีตพื้นที่โหล่งขอดเกิดปัญหาภัยแล้ง และเกิดอุทกภัย น้ำป่าไหลหลากท่วมบ้านเรือนประชาชนทุกปี รวมทั้งยังพบว่ามีผู้บุกรุกทำลายป่า และมีผู้ค้ายาเสพติดด้วย แต่เมื่อนำโครงการโหล่งขอดโมเดลมาปรับใช้ ด้วยการให้คนในชุมชนร่วมกันปลูกป่า สร้างฝายชะลอน้ำ สร้างความชุ่มชื้นให้ผืนป่า ตลอดจนทำแนวกันไฟ และปลุกจิตสำนึกให้คนในพื้นที่ร่วมกันรักษาป่าไม้ ตั้งกฎ กติการ่วมกัน มีบทลงโทษสำหรับผู้ที่บุกรุกทำลายป่า และเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ทำให้ปัญหาต่างๆในพื้นที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัด สำหรับ หมู่บ้านหลวง ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ เป็นหมู่บ้านที่มีทั้งทรัพยากรดิน น้ำ และป่าไม้ที่มีความอุดมสมบูรณ์ ประชาชนประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก โดยทำการปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด มันฝรั่ง มะม่วง และลำไย รวมทั้งเลี้ยงสัตว์ ส่วนอาชีพรองลงมา คือ ค้าขาย และรับจ้าง จากรากฐานการเป็นหมู่บ้านเกษตรกรรมและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาหมู่บ้าน จึงส่งผลให้บ้านหลวงได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดโครงการ “หมู่บ้านตัวอย่างตามรอยเท้าพ่อ” ประเภทโครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2558 รางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข" ดีเด่นระดับจังหวัด นำไปสู่การเป็นหมู่บ้านต้นแบบในการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต จึงทำให้ประชาชนในบ้านหลวงสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน
 
16 มีนาคม 2561 , 15:22 น. , อ่าน 126  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด