จังหวัดเชียงใหม่เร่งจัดเวทีประชาคม ครั้งที่ 1 ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในช่วงโค้งสุดท้าย

  
    จังหวัดเชียงใหม่เร่งจัดเวทีประชาคม ครั้งที่ 1ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ช่วงโค้งสุดท้าย ขณะนี้ดำเนินการแล้วเสร็จร้อยละ 76
นายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการจัดเวทีประชาคมครั้งที่ 1 ในพื้นที่ 204 ตำบล 2,182 หมู่บ้าน / ชุมชน ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการแล้วเสร็จกว่า 1,542 หมู่บ้าน / ชุมชน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 76 โดยมีประชาชนเข้าร่วมเวทีกว่า 170,000 คน สำหรับอำเภอที่ดำเนินการแล้วเสร็จครบแล้วทุกหมู่บ้าน / ชุมชน จำนวน 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอสะเมิง, กัลยาณิวัฒนา และอำเภอพร้าว ผลจากการจัดเวทีประชาคม ครั้งที่ 1 พบปัญหาสำคัญของหมู่บ้าน / ชุมชน แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ ปัญหาน้ำใช้, ปัญหาด้านถนน, ปัญหาน้ำดื่ม, ปัญหาการคมนาคมติดต่อสื่อสาร และปัญหาน้ำเพื่อการเกษตร นอกจากนี้ในการทำงานของทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ระดับตำบล ยังพบปัญหาในการปฏิบัติงาน เช่น ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ วัยทำงานเข้าร่วมประชุมน้อยมาก ทำให้การเสนอปัญหาของหมู่บ้านและชุมชนไม่ครอบคลุม ทีมขับเคลื่อนรับผิดชอบหลายตำบล ติดภารกิจ บางพื้นที่ไม่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ตในการใช้บันทึกในระบบออนไลน์ ผู้เข้าร่วมการประชุมขาดความมั่นใจในการเสนอปัญหา ความต้องการ ต้องได้รับการกระตุ้นจากทีมขับเคลื่อน เป็นต้น
ด้านนายมนัส ขันใส ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ได้สั่งการให้นายอำเภอทุกแห่ง เร่งดำเนินการจัดเวทีประชาคม ครั้งที่ 1 ในช่วงโค้งสุดท้าย ให้เสร็จภายในวันที่ 21 มีนาคม 2561 และรายงานผลการดำเนินงานให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561 ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ จะดำเนินการแล้วเสร็จครบทั้งหมด 2,182 หมู่บ้าน / ชุมชน ได้ทันตามกำหนดระยะเวลาอย่างแน่นอน
 
16 มีนาคม 2561 , 15:27 น. , อ่าน 138  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย