เชียงใหม่ จัดอบรมสร้างเครือข่ายฯการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ปี 2561

  
    จังหวัดเชียงใหม่ เดินหน้าสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ หวังสร้างเครือข่ายเตรียมพร้อมรับมือการกระทำผิดกฎหมายด้านการค้ามนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพ ที่ โรงแรมคุ้มภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พลตรีกรีพล อุทิตสาร รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานปิดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ภาครัฐและเอกชน เพื่อสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังและให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ประจำปี 2561 ที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายการพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการความร่วมมือของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 2 และภาค 3 ให้เป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังป้องกันและแจ้งเบาะแสที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลประกอบการรายงานสถานการณ์ด้านการค้ามนุษย์ของประเทศไทยต่อกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ต้องการให้การสืบสวน สอบสวน คดีความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าว มีผู้แทนหน่วยงานจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงภาคประชาชน เข้าร่วมอบรมกว่า 120 คน โดยผู้เข้าร่วมอบรม จะได้รับความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย อีกทั้งสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปขยายผลในการสร้างภาคีเครือข่ายเฝ้าระวังและให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ที่กำลังมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นในปัจจุบัน อันจะก่อให้เกิดแหล่งข่าวที่มีคุณภาพ มีความน่าเชื่อถือ สามารถให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแก่เจ้าหน้าที่ได้ และนำไปสู่การบังคับใช้กฎหมายแก่ผู้กระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพต่อไป
 
16 มีนาคม 2561 , 16:53 น. , อ่าน 130  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี